Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Rovvilt

Oppdatert 03.01.2022

Bjørn, ulv, gaupe, jerv og kongeørn blir rekna som rovvilt. Det er eit hovudmål å sikre levedyktige bestandar av dei fire store rovdyrartane og av kongeørn. Samtidig er det eit mål å oppretthalde eit aktivt landbruk for å utnytte beiteressursane for sau og rein i utmark. For å nå dette todelte målet må vi forvalte rovviltbestanden, samtidig som landbruket må tilpasse seg noko i kjerneområda for rovvilt.

Dette er nokre av Statsforvaltarens oppgåver i forvaltninga av rovvilt:

  • tildele midlar til førebyggjande tiltak mot rovviltskadar og behandle søknader om erstatning for skadar som freda rovvilt har gjort på bufe
  • behandle søknader om båsfangst av jerv og gaupe
  • gi løyve til skadefelling av gaupe, jerv, ulv og bjørn innanfor tildelt kvote frå rovviltnemnda
  • stå for forvaltninga av kongeørn, mellom anna å vurdere søknader om skadefelling
  • vere sekretariat for den regionale rovviltnemnda, som skal sørgje for at rovdyrstammane blir forvalta slik at talet på dyr er så nær bestandsmålet i regionen som mogleg

Vis meir


Status for freda rovvilt i  Vest-Agder

Beitesesongen i 2014 var preget av betydelige ulveskader sentralt, vest og nord i Vest-Agder.  I tillegg hadde vi en kongeørnsak i Lyngdal, en jervesak i Sirdal og en gaupesak i Åseral. 

Fylkesmannen lager hvert år en orientering om rovviltsituasjonen og erstatningssøknadene. Her følger orienteringene for 2010, 2011, 2012, 2013 og 2014.

Skader på husdyr voldt av freda rovvilt

Årlig mer enn 40 tusen sau og lam på utmarksbeite i Vest-Agder, og i størrelsesorden 5 % av disse forsvinner. Kun et lite antall blir funnet og undersøkt, årlig i størrelsesorden 100-200 stykk. Totalt ble 33 sau og lam dokumentert drept av freda rovvilt i 2014, hvorav 30 knytta til ulv. Totalt ble det gitt erstatning for 77 sau, og 246 lam i fylket i Vest-Agder for 2014. Til sammen ble det utbetalt rovvilterstatning i fylket for ca. kr 1 000 000,-.  Viktige tapsårsaker i tillegg til rovvilt antas å være sjukdom, skader (ryggvelt, skårfester, myrhull etc.) og rødrev. Det aller meste av erstatningsutbetalinger for skader voldt av freda rovvilt skjer på grunnlag av sannsynliggjorte, ikke-dokumenterte, tap.


Rovvilterstatninger 2015 – ulveskader gir erstatning

I Vest-Agder søkte 22 saueeiere om erstatning for rovviltskader siste beitesesong. 21 av disse har fått innvilget erstatning. Totalt erstatningsbeløp er på 725 955 kr.


Søknadsfrist for erstatning av roviltskade på bufe er 1. november

Søknad om erstatning for rovviltskader på bufe i Vest-Agder må fremmes elektronisk innen 1. november.


Lisensjakt på ulv og jerv i Vest-Agder

Rovviltnemnda for Rovviltregion 1 har åpnet for lisensjakt i regionen på ulv 1. oktober 2015 - 31. mars 2016 og jerv 10. september - 15. februar 2016. Her er informasjon om hvordan lisensjakta skal foregå.


Publisert 11.08.2015

Skadefellingstillatelse på én ulv i hele Vest-Agder i to nye uker

Fylkesmannen i Vest-Agder har gitt skadefellingstillatelse på én ulv i hele Vest-Agder i perioden 12. - 25. august 2015.


Publisert 05.08.2015

Skadefellingstillatelse på ei gaupe i begrenset område i Audnedal

Fylkesmannen har gitt skadefellingstillatelse på ei gaupe i et begrenset område i Audnedal. Tillatelsen gjelder til og med 19. august.


Publisert 01.08.2015

Utvidelse av skadefellingstillatelse på én ulv i Vest-Agder til fire nye kommuner

Fylkesmannen vedtar med øyeblikkelig virkning å utvide det geografiske området for tillatelse til felling av én - 1 - ulv til også å gjelde kommunene Kvinesdal, Sirdal, Farsund og Flekkefjord.


Publisert 29.07.2015

Skadefellingstillatelse på ulv i deler av Vest-Agder

Fylkesmannen i Vest-Agder gir skadefellingstillatelse på én ulv. Tillatelsen gjelder i kommunene Vennesla, Songdalen, Mandal, Marnardal, Åseral, Lindesnes, Audnedal, Lyngdal og Hægebostad med virkning fra og med 29. juli til og med 11. august 2015.


Publisert 21.06.2015

Ulv felt i Åseral 20. juni

En ulv ble felt i Åseral lørdag 20. juni. Vi antar dette er ulven som har vært i området  siden i fjor og som har tatt et betydelig antall bufe i den siste tiden. Skadefellingstillatelsen gjelder dermed ikke lenger.


Publisert 15.06.2015

Fylkesmannen forlenger skadefellingstillatelse på ulv i Vest-Agder ut juni

Fylkesmannen forlenger i dag gjeldende skadefellingstillatelse på ulv i fylket til ut juni måned, etter at det nå er påvist betydelige skader på bufe voldt av ulv i Åseral.


Publisert 02.06.2015

Skadefellingstillatelse på ulv i Vest-Agder

Skadefellingstillatelse på ulv for hele Vest-Agder i perioden fra og med 1.juni til og med 15. juni 2015.


Aktuelt

Informasjonstelefon lisensjakt
ulv og jerv
51 56 89 00

Vakttelefon rovvilt
906 19 471