Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Vannscooterforbudet opphevet utenfor forbudsbelter langs land

Det er vedtatt å oppheve det generelle forbudet mot bruk av vannscootere. Bruk av vannscootere blir tillatt så lenge man holder seg minst 400 meter fra land i sjø, og 500 meter fra land i ferskvann.Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 21.06.2013

Regjeringen har nå vedtatt endringer i regelverket for bruk av vannscooter. Endringene trer i kraft 1. juli 2013. Bruk av vannscootere tillates utenfor definerte forbudsbelter. Det er vedtatt forbudsbelter på 400 meter fra land i sjø, og 500 meter fra land i ferskvann. Forbudsbeltene gjelder ut fra fastlandet, samt rundt øyer, holmer og skjær over 200m2.

Det er også forbud mot kjøring i verneområder og i en sone på henholdsvis 400 og 500 meter rundt disse.

Det er laget et veiledende kart som viser både de generelle forbudsbeltene og verneområdene med buffersoner. Det er tillatt med transportkjøring i lav fart gjennom de generelle forbudsbeltene for å komme ut til åpne områder.

Det er ikke tillatt med slik transportkjøring gjennom verneområder. 

De nærmere reglene om bruk av vannscooter er fastsatt i forskrift 21. juni 2013 om bruk av vannscooter og lignende.

Kart – bruk av innsynsløsning

Du kan se forbudssonene  for vannskuterkjøring i dette kartet

Bruk av vannscootere er tillatt utenfor definerte forbudsområder.

Kartet gir en veiledning til hvilke områder det ikke er tillatt å kjøre vannscooter. Kartet viser følgende forbudsområder:

a. I sjø:

 1. i et heldekkende belte på 400 meter ut fra land
 2. i verneområder
 3. et heldekkende belte på 400 meter fra alle verneområder

 

b. I vassdrag, herunder innsjøer:

 1. i et heldekkende belte på 500 meter ut fra land
 2. i verneområder
 3. et heldekkende belte på 500 meter fra alle verneområder

 

I tillegg angir forskriften et forbud mot:

 • vannscooter på innsjøer mindre enn 2 km2, jf. lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 4 tredje ledd
 • forbud på elvestrekninger smalere enn 1 kilometer.

Vi gjør oppmerksom på at kartet per i dag ikke dekker de sistnevnte forbudsområdene fullstendig.

Transportkjøring

Det er tillatt med transportkjøring gjennom forbudssonene for å komme seg fra land og ut til områder utenfor forbudssonene. Slik transportkjøring skal primært skje langs farled.
Dersom det ikke er en farled nær stedet vannscooteren starter fra er det tillatt å kjøre gjennom forbudsbeltet på gitte vilkår. Nærmere informasjon om aktuelle vilkår og begrensninger for adgang til transportkjøring finner du i Forskrift om bruk av vannscooter og lignende.

Transportkjøring er uansett ikke tillatt i følgende områder:

 • Verneområder
 • Elvestrekninger
 • Innenfor badebøyene i oppmerkede badeområder, jf. forskrift 24. februar 1983 nr. 624 § 3.

For mer informasjon om regelverk og viktige begrensninger for bruk av vannscooter vises til Forskrift om bruk av vannscooter og lignende.