Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Motorferdsel

Oppdatert 03.01.2023

Køyring med motorisert køyretøy i utmark blir regulert av motorferdsellova med tilhøyrande forskrifter. Det er kommunane som handhevar lova på dette området. Statsforvaltaren gir rettleiing til kommunane og er klageinstans for kommunale vedtak.

Formålet med motorferdsellova er å verne om naturmiljøet og sikre rekreasjonsverdiar. Lova har som utgangspunkt at all motorisert ferdsel i utmark og vassdrag er forboden. Regelverket opnar likevel for nødvendig køyring i samband med for eksempel nødutrykking eller forsvarsøvingar.

Kommunen kan dessutan leggje ut snøskuterløyper for køyring på vinterføre. I Finnmark og Nord-Troms er det eigne reglar.

Vis meir


Samling om motorferdsel i Byglandsfjord 26.11.15

{PagePropertyPlugin}

Publisert 04.06.2015

Vannskutere må ta hensyn

Totalforbudet mot vannskuter er opphevet, og salget har tatt seg opp de siste årene. Likevel har førerne av slike farkoster regler å følge og skal ta hensyn til natur- og friluftsinteressene.


Publisert 21.06.2013

Vannscooterforbudet opphevet utenfor forbudsbelter langs land

Det er vedtatt å oppheve det generelle forbudet mot bruk av vannscootere. Bruk av vannscootere blir tillatt så lenge man holder seg minst 400 meter fra land i sjø, og 500 meter fra land i ferskvann.