Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Oppstartsseminar for «Krafttak for laksen i sør»

Fylkesmennene i Agderfylkene arrangerte sammen med Miljødirektoratet, oppstartsseminar for "Krafttak for laksen i sør" 3. og 4. november. "Krafttak for laksen i sør" er et nasjonalt forsknings- og tiltaksprogram for økt produksjon og høsting av laks, sjøaure og ål, optimal forvaltning av elvene og mer verdiskaping.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 05.11.2014

Sjøaure. Foto: Ørnulf Haraldstad
Sjøaure. Foto: Ørnulf Haraldstad

Fylkesmennene i Aust- og Vest-Agder sammen med Miljødirektoratet arrangerte 3. og 4. november oppstartseminar for «Krafttak for laksen i sør». Over 70 representanter deltakere fra forvaltning, forskning, elveeierlag, frivillige organisasjoner, energiselskapene og private bedrifter deltok.

Fra fisketomme elver til etablering av nye laksebestander

Etter mange tiår med kalking og mindre sur nedbør er laksen tilbake i nesten alle elvene på Sørlandet. Dette er dokumentert i «Reetableringsprosjektet», som ble avsluttet i 2012. Miljøverndepartementet har brukt disse vellykkede miljøtiltakene som et kroneksempel på at «Miljøvern nytter!». Men vi er ikke i mål. Det er fortsatt flere påvirkningsfaktorer som hemmer produksjonen av laks, sjøaure og ål.

Krafttaksprosjektet skal vise veien videre

Miljødirektoratet ønsker å sette fokus på disse faktorene gjennom et FoU-prosjektet « Krafttak for laks».  Målet er økt produksjon og avkastning innenfor bærekraftige rammer. Dette skal skje gjennom å bygge opp kunnskap som gir grunnlag for iverksetting av målrettede og effektive tiltak for en optimal utvikling av laks- og sjøaurebestandene innenfor Skagerrakregionen. I dette oppstartsseminaret ønsker vi innspill på veivalg.

Mer fisk og større verdiskaping

Målet innenfor regionen er å doble fangstene av laks og sjøaure. Økte fangster betyr et stort potensiale for regional verdiskaping. Hvilke flaksehalser og kunnskapsmangler hindrer oss fra å nå målene? Hvilke tiltak kan igangsettes nå og hvilke krever mer utredning? Hvordan skal tiltak prioriteres?  Skal målsetningene om en dobling av fangst oppnås, må det være en brei tilslutning fra viktige samarbeidspartnere i forhold til økonomi, kunnskapsoppbygging og til gjennomføring av prosjektet. Hvordan kan dette sikres?

Sørlandet som referanseområde

Hovedtyngden av Atlantisk laks finnes i Norge, og vi har et viktig ansvar for bevaring av laksens genetiske mangfold. På bakgrunn av dette er det særlig viktig å studere utviklingen av de «nye» laksebestandene på Sørlandet. Kystvannet utenfor Sørlandet er lite påvirket av oppdrett og lakselus. Dette gir oss en unik mulighet til å utvikle robuste bestander av både laks og sjøaure. Sørlandet kan her representere en «referansetilstand» for resten av landet. Kunnskap generert innenfor prosjektet vil ha overføringsverdi innenfor hele Skagerrakregionen, men også nasjonalt.

Viktig del av vannforskriftsarbeidet

Prosjektet inkluderer Miljødirektoratets langsiktige arbeid for bevaring av fiskebestander, og vil gi vesentlige bidrag til implementering av EUs vanndirektiv i regionen. Prosjektet «Krafttak for laks» vil bli knyttet opp mot pågående og fremtidige tiltak og overvåking av bestandene i regionen.

Foredrag fra oppstartseminaret

Presentasjoner og foredrag fra seminaret legges ut her etterhvert som de blir tilgjengelige.Aktuelt

Krafttak for laksen i Sør er et nasjonalt forsknings og tiltaksprogram igangsatt av Miljødirektoratet.

Mål for prosjektet:

- Utrede og utprøve konkrete tiltak som kan doble det høstbare overskuddet av laks. Spesielt viktig er tiltak som sikrer at fisk normal vandring opp og ned forbi vannkraftinstallasjoner.

- Karakterisere skagerraklaksen – vandringer, habitatvalg i havet og genetisk utvikling.

- Iverksette tiltak for å øke verdiskapingen med basis i høstbart overskudd av laks- og sjøaure.  

- Sikre bærekraftig produksjon og vandring hos sjøaure og ål i regionen.