Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Fylkesmannens miljøvernavdeling reiser innsigelse til småkraftverk

NVE har i vår hatt 10 småkraftsaker i Flekkefjord og Kvinesdal på felles høring. Fylkesmannens miljøvernavdeling reiser innsigelse til 5 av de 10 prosjektene.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 07.07.2014

Etter miljøvernavdelingens vurdering er det positivt at NVE sender de 10 prosjektene på felles høring slik at de kan vurderes samlet. Sammen med Sirdal kommune er Flekkefjord og Kvinesdal de kommunene vest i fylket hvor presset på vannkraftutbygging er størst. For vår del er det viktig å se prosjektene i sammenheng med eksisterende kraftverk samt kraftverk som har fått konsesjon, men som ikke er bygd enda.

I vurderingen av prosjektene har vi hatt spesielt fokus på følgende tema: Anadrom laksefisk, storaure, ål, landskap, friluftsliv, samlet belastning og påvirkning på naturvernområder. Miljøvernavdelingen reiser innsigelse til Røydlandsbekken, Stakkeland, Hamrebakkan, Vatland og Lindeland kraftverk. Etter vår vurdering er ulempene ved realisering av disse prosjektene for store til at de bør gjennomføres. For Selura, Flikka, Furstølåna, Sandvand og Gjemlestad kraftverk har vi konkrete merknader som NVE må ta hensyn til i den videre konsesjonsbehandlingen.