Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Avfall og gjenvinning

Oppdatert 03.01.2022

Avfall og gjenvinning omfattar innsamling, mottak, lagring, behandling, gjenvinning og anna handtering av avfall. Dette kan føre til utslepp av klimagassar, tungmetall og andre miljøgifter.

Farleg avfall

Farleg avfall kan ikkje handterast saman med vanleg avfall. Farleg avfall inneheld helse- og miljøfarlege kjemikaliar som kan føre til alvorleg forureining og skade menneske og dyr. Verksemder som produserer farleg avfall, har plikt til å levere avfallet til eit godkjent avfallsmottak. Før transport skal avfallet deklarerast elektronisk på www.avfallsdeklarering.no

Statsforvaltaren kan gi løyve

Statsforvaltaren er forureiningsstyresmakt for dei fleste avfallsanlegg og kan gi løyve til verksemd som fører til forureining. Dette omfattar anlegg for mottak, sortering og behandling av avfall, bilvrakplassar, deponi, komposteringsanlegg og forbrenningsanlegg. Når Statsforvaltaren gir slike løyve, må verksemda i nokre tilfelle setje i gang spesifikke tiltak for å minske ulempa for andre. Statsforvaltaren skal også hente inn avfallsplanar frå hamner og drive tilsyn med dei.

Statsforvaltaren kontrollerer avfallsanlegga for å sikre at krava i løyva blir etterlevde. Det er forureiningslova, avfallsforskriftene, internkontrollforskrifta og løyva som er gitt, som ligg til grunn for kontrollane. 

Vis meir


Publisert 27.05.2015

Søk støtte til tiltak mot marin forsøpling

Miljødirektoratet lyser ut tilskudd til tiltak mot marin forsøpling. Lag, foreninger og bedrifter, ideelle stiftelser, friluftsråd og interkommunale avfallsselskaper kan søke om midler. Søknadsfristen er 15. juni 2015.


Publisert 21.04.2015

Ta et tak på strandryddedagen 9. mai!

Strendene våre er fulle av søppel. Den 9. mai er strandryddedag, og Fylkesmannen oppfordrer alle til å bidra. Miljøvernavdelingen går foran som godt eksempel.


Publisert 24.02.2015

Overføring av tillatelse for miljøstasjon på Vestre-Vik tilhørende HÅR IKS til Skeie

{PagePropertyPlugin}

Publisert 20.09.2013

Kontroll av mottaksanlegg for farlig avfall i Vest-Agder

Alle  mottaksanlegg for farlig avfall vil bli kontrollert av Fylkesmannens miljøvernavdeling i slutten av september.