Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Nye regler for produksjons- og avløsertilskudd

Ny forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket gjelder for søknadsomgangen med søknadsfrist 20.01.2015. Endringer gjort i jordbruksavtalen 2014 – 2015 er innarbeidet. Det er viktig at alle søkere setter seg inn i vilkårene før søknaden sendes inn.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 16.01.2015


Viktig å kjenne regelverket
I både veiledningsheftet og rundskriv går det fram at det er søkers ansvar å kjenne reglene som gjelder for eget foretak, og passe på at søknaden blir korrekt utfylt. Feil i søknaden kan føre til avkorting i tilskuddet.

Driftsfellesskap og samdrifter
Felles formelle eierinteresser i flere foretak var tidligere til hinder for å søke tilskudd til samme produksjon (eks. husdyr). Det var unntak for samdrifter og samdriftsmedlemmer med eget foretak, så sant disse ikke var i driftsfellesskap.  

Regelen om eierinteresser er nå opphevet, men felles eierinteresser er en viktig indikator på at det foreligger driftsfellesskap. I rundskriv til forskriften står det at «nærhet på eiersiden i foretakene gir en sterk indikasjon på at foretakene reelt sett drives som en virksomhet». Videre står det at «Hvis man i slike tilfeller står overfor situasjoner hvor en person reelt sett er den som driver flere foretak, for eksempel samdrift og et enkeltpersonforetak, vil dette normalt i seg selv være nok til å konstatere driftsfellesskap mellom foretakene».

Foretak som er i driftsfellesskap med hverandre, kan få beregnet tilskudd som en samlet enhet. De kan søke samlet gjennom et felles foretak eller et av foretakene. Alternativet er å søke separat, og oppgi på søknaden hvem de er i driftsfellesskap med. Det vil da bli beregnet tilskudd ut fra foretakenes samla produksjon.

Landbruksdirektoratet har lagt ut en egen nyhetssak om driftsfellesskap og samdrifter.

Avløsertilskudd
Fra og med 01.01.2015 kan avløsertilskudd bare utbetales til søker. Alle søkere må fra og med 2015 kunne dokumentere avløserutgiftene. Dette gjelder for søknad om avløsertilskudd i januar 2016.  For 2015 kan det også gis tilskudd til avløsertjenester kjøpt av andre enn avløserlag/-ring. Kravet til hvem som kan godkjennes som avløser vil uansett være det samme, og gjelder nå for alle foretak, også samdrifter.

Flere endringer – se veiledningshefte og rundskriv
For oversikt over alle endringene, viser vi til Landbruksdirektoratet sine nettsider.