Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Fylkesinntrukne rentemidler fra skogfond 2016

Alle som fremmer interesse for, eller utvikling av skogbruket i Vest-Agder, kan søke om økonomisk støtte fra de fylkesinntrukne rentemidlene i fylket.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

De fylkesinntrukne rentemidlene Fylkesmannen i Vest-Agder har til disposisjon varierer fra år til år etter rente og innestående skogfondsmidler i Vest-Agder. I år vil de fylkesinntrukne rentemidlene trolig komme på  ca. 160 000kr for 2016. På grunn av det lave rentenivået forventer vi et mindre beløp neste år.

Renter av innestående skogfond fordeles etter en nøkkel fastsatt av Landbruksdirektoratet.

Rentene fordeles slik:

  • 30 % til lokalt skogeierandelslag
  • 2-20 % til Landbruks- og matdepartementet
  • 15 % til Fylkesmannen i Vest-Agder (fylkesinntrukne rentemidler)
  • Resterende sum til kommunene (kommunale rentemidler)

Hvem kan søke:

Alle som fremmer interesse for eller utvikling av skogbruket i Vest-Agder kan søke om økonomisk støtte fra de fylkesinntrukne rentemidlene i fylket. Det kan også gis tilskudd til informasjonsmateriell, informasjonsutstyr og dekning av fellesutgifter i forbindelse med skogfaglig informasjon for skogeiere, skoler, samarbeidende etater og organisasjoner, spesielle grupper og allmennheten. Les mer i forskrift om skogfond o.a.:
Prosjekter eller tiltak må ha regional betydning. Det stilles krav til delfinansiering og rapportering.

Søknadsfrist:
Frist er 1. desember 2015.

Søknaden sendes til:
Fylkesmannen i Vest-Agder
Landbruksavdelingen
Postboks 513, Lundsiden
4605 Kristiansand

Søknaden merkes:
”Fylkesinntrukne rentemidler 2016”