Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Skogbruk

Statsforvaltarens oppgåver innanfor skogbruk er knytte til den langsiktige forvaltninga av skog som ressurs for lønnsam næringsverksemd. I samarbeid med andre aktørar er Statsforvaltaren er også engasjert i arbeidet for større verdiskaping basert på trevirke som råstoff.

Statsforvaltaren skal vere ein pådrivar for auka bruk av trevirke som bygningsmateriale og til produksjon av bioenergi. Det er også eit viktig mål å medverke til at vi har ein infrastruktur som kan sikre ein effektiv og lønnsam hogst, samtidig som næringa tek omsyn til miljøet.

Statsforvaltaren gir rettleiing og assistanse til kommunane på område som vegplanlegging, bioenergi, skogskjøtsel og miljøspørsmål. Andre arbeidsområde er koordinering av skogbruksplanlegginga i fylket, forvaltning av skogavgiftsordninga, tilskotsforvaltning og kontrolloppgåver.

Vis meir


Publisert 18.12.2015

Du grønne glitrende tre, god dag!

I disse dager omsettes det 1,8 millioner juletrær til en samlet pris på ca. 1 milliard kroner. Norske juletreprodusenter står for nær 85 % av markedet, og på Agder er juletrenæringen i vekst.


Publisert 17.12.2015

NIBIO har publisert rapport for barkbilleovervåkningen 2015

I rapportens sammendrag kan vi lese at Vest-Agder var inkludert i barkbilleovervåkingen for første gang. Fellefangstene i indre og østre deler av Vest-Agder tilsier at dette fylket bør være en permanent del av barkbilleovervåkingen.


Fylkesinntrukne rentemidler fra skogfond 2016

Alle som fremmer interesse for, eller utvikling av skogbruket i Vest-Agder, kan søke om økonomisk støtte fra de fylkesinntrukne rentemidlene i fylket.


Vellykket dialogmøte ved UiA – startskudd for et tettere samarbeid mellom trebasert næringsliv i Agder og universitetet?

Torsdag 29. oktober ble det arrangert dialogmøte mellom treindustrien og UiA på Campus Grimstad. Målet var å koble lokal industri og lokalt universitetsmiljø tettere sammen.


Presentasjoner fra skogsamling for kommunene i Vest-Agder 2015

Her er presentasjonene fra skogsamlingen som ble arrangert for kommunene i Vest-Agder, 23.09.15.


Publisert 13.09.2015

Klimatilpasning av skogsbilveier

Hyppigere og kraftigere ekstremvær, økt temperatur og økte nedbørsmengder er noe vi allerede ser i dag. Klimaendringene vil tilta i framtiden enten togradersmålet oppnås eller ikke. Fra "Fylkesnytt fra Vest-Agder 2/2015".


Publisert 13.09.2015

Dobling i investeringene i skogsveier i Vest-Agder

Fylkesmannen i Vest-Agder har i 2015 opplevd stor søking på midler til bygging av skogsveier. Ved hjelp av årets grunnbevilgning, ekstra midler og omfordeling av midler, kommer Fylkesmannen til å bevilge ca. 4,5 mill. kr. til bygging av skogsveier i 2015, mot 2,4 mill. kr i 2014. Fra "Fylkesnytt fra Vest-Agder 2/2015".


Publisert 29.06.2015

Ny landbruksveiforskrift

Den nye forskriften stiller krav der det er nødvendig, samtidig som den er gjort enklere og mindre byråkratisk. Jeg forventer at den vil bidra til raskere og mer effektiv saksbehandling, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug.


Publisert 04.05.2015

Tiltak mot skader av gransnutebille - ekstra statstilskudd 2015

Fylkesmannen i Vest-Agder viderefører ordningen fra 2014 med ekstra statstilskudd til suppleringsplanting, der planteavgangen skyldes snutebillen, og markberedning på granmark før planting. 


Publisert 27.04.2015

Tømmeret tar luftveien ut av skogen

For tiden pågår det et forsøksprosjekt der man ser på taubane som driftsmetode i bratt terreng i Vest-Agder. Skogforvaltningen i fylket var i den anledning invitert til fagdag om taubanedrift på Kleppe i Hægebostad mandag 20. april.