Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Økologisk landbruk

Oppdatert 03.01.2022

I økologisk produksjon blir det sett ekstra krav til miljøomsyn og dyrevelferd. Økologisk landbruk kan bidra til å gjere norsk landbruk meir miljøvennleg og berekraftig, fordi erfaringar frå økologiske driftsformer blir overførte til det konvensjonelle jordbruket.

I økologisk landbruk er målet å bruke dei lokale og fornybare ressursane på kvart gardsbruk og å bevare og forvalte det biologiske mangfaldet og kulturlandskapet. Det blir til dømes ikkje nytta kunstgjødsel eller kjemisk-syntetiske sprøytemiddel, og regelverket avgrensar kor mange dyr som kan haldast på eit bestemt areal. Økologisk landbruk bidreg dessutan til auka matmangfald og at forbrukarane får tilgang til produkta dei ønskjer. Debio godkjenner og fører kontroll med den økologiske landbruksproduksjonen. 

Statsforvaltarens oppgåver

Statsforvaltaren har som oppdrag å vidareutvikle økologisk jordbruk som ein del av landbruket i fylket. Oppdraget er forankra i Nasjonal strategi for økologisk landbruk. Strategien har som mål å stimulere til økologisk produksjon som er etterspurt i marknaden.

Frå 2020 har fylkeskommunen overtatt ansvar for å støtte utviklinga av økologisk landbruk gjennom forvaltning av tilskot til regionale tilretteleggingstiltak. Dette er midlar som kan tildelast kommunar, organisasjonar, forskings- og utviklingsinstitusjonar registrert i Einingsregisteret. Føretak registrert i Einingsregisteret kan også søkje dersom tiltaket har som mål å fremje fellesgode knytt til næringsutvikling.

Vis meir


Invitasjon til Økologisk 3.0 - innovasjon og samfunnsutvikling

Arrangørene NIBIO, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Helge Christie (helgechristie.com), Rørosmeieriet og Skjetlein grønt kompetansesenter ønsker velkommen til kongressen Økologisk 3.0 på Røros den 11.-13.november 2015. Klikk her for program og påmelding.


Økologisk matproduksjon

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har et mål om at 15 prosent av Norges produksjon og forbruk av mat skal være økologisk innen 2020.


Publisert 13.09.2015

Eventyrlig etterspørsel etter økologisk jordbær

Norsk Landbruksrådgiving Agder har siden 2007 drevet med forsøk på økologisk jordbærproduksjon. Resultatene viser at vi på Agder klarer å få til en sikker og lønnsom kvalitetsproduksjon av økologiske jordbær. Fra "Fylkesnytt fra Vest-Agder 2/2015".


Publisert 03.12.2014

Økologisk jordbærproduksjon på Agder

Det ble høsta tre tonn økologiske jordbær fra ett dekar (daa) på Sørlandet i år. Etterspørselen og betalingsvilligheten hos forbrukerne skaper optimisme hos produsenter. Det planlegges og investeres i større produksjon.
Publisert 01.07.2014

Ingunn Foss klipte snora for en nasjonal satsing på økologiske jordbær

Agderbær og Grønt AS har påtatt seg prosjektansvar for å koordinere og legge til rette for en større produksjon av økologiske jordbær på Agder.
«Dette er veldig positivt og spennende» sa Ingunn Foss, medlem av Stortingets næringskomite, da hun klipte snora for oppstart av satsinga hos Brit Mjåland 1. juli.


Publisert 04.03.2014

Statistikk over økologisk landbruk i Vest-Agder 2002-2013

Grovfôr basert økologisk produksjon økte i Vest-Agder fra 2002 til 2012. I 2013 var det en markant nedgang både i areal, antall melkekyr og i antall ammekyr.

 

 


Publisert 28.02.2014

Handlingsplan for økologisk landbruk = Bygdeutvikling = sant

Fra 2014 er midler til oppfølging av regional handlingsplan for økologisk landbruk slått sammen med BU-midlene (bygdeutviklingsmidlene). Det er altså ikke lengre øremerkede midler til økologiske tiltak med egen søknadsfrist.


Publisert 08.03.2013

Tilskudd til prosjekt innen økologisk landbruk

Fylkesmannen i Vest-Agder er i 2013 tildelt kr 250 000 til oppfølging av tiltak i regionalt handlingsprogram for økologisk landbruk. Søknadsfristen er 1. juni. Deretter behandles søknader fortløpende.
 


Lenkjer