Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Miljøtiltak


Landbrukspolitiske virkemidler - rapport 2015 og behov 2016

Klikk her for rapport 2015 og behov 2016.


Publisert 13.09.2015

Stort behov for drenering

Det er godt kjent at dårlig drenert jord fører til jordpakking, dårlig utnyttelse av tilført næring, tap av drivhusgasser til luft mv. God dreneringstilstand er derfor viktig for god plantevekst og redusert forurensing til vann og luft. Fra "Fylkesnytt fra Vest-Agder 2/2015".


Publisert 01.09.2015

Jordbrukets klima- og miljøprogram utlyser prosjektmidler for 2016

 Jordbrukets klima- og miljøprogram har om lag 12 millioner kroner til disposisjon for nye prosjekter i 2016. Søknadsfrist er 15. oktober 2015.


Publisert 18.08.2015

Klimasmart verdikjede fra jord til bord - presentasjoner fra mulighetskonferansen

Konferansen 7. august var et resultat av Innovasjon Norges satsing, "Drømmeløftet", og ble arrangert av fylkesbondelagene i Agder, i samarbeid med Fylkesmannen og fylkeskommunene i Agder. Over 70 frammøtte fikk høre om fremtidens klimasmarte løsninger i landbruket. Presentasjonene fra foredragene ligger nå ute.


Publisert 17.08.2015

Kulturlandskapsprisen i Vest-Agder 2015

John Fidjeland i Eiken er vinner av årets kulturlandskapspris.


Publisert 12.03.2015

Helhetlig gjennomgang av miljøvirkemidler i jordbrukspolitikken

Kort sammendrag av rapporten om miljøvirkemidler i jordbrukspolitikken.


Publisert 20.02.2015

Veiledende enhetspriser - SMIL-tiltak 2015

Embetene i de to Agderfylkene har samarbeidet med å oppdatere veiledende enhetspriser som kommunene kan bruke ved behandling av SMIL-søknader (spesielle miljøtiltak i jordbruket).


Publisert 05.02.2015

SMIL-ordningen 2015 - tildeling til kommunene

Fylkesmannen delegerer forvaltningen av midler til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) til kommunene med hjemmel i årets fullmaktsbrev fra Landbruksdirektoratet. Merk at det kun er de som er berettiget produksjonstilskudd (PT) som kan motta SMIL-tilskudd i 2015. Kommuner med høy SMIL-aktivitet får mest midler. Ny SMIL-forskrift vedtas i løpet av første halvdel av 2015.


Publisert 08.01.2015

SMIL-ordningen 2014 og nytt i 2015

SMIL-ordningen (spesielle miljøtiltak i jorbrukets kulturlandskap) er fra 2015 bare åpen for foretak som er berettiget produksjonstilskudd. Vi presenterer også ulike SMIL-tabeller for året 2014.


Publisert 07.01.2015

Tilskudd til tiltak i jordbrukets kulturlandskap

Kulturminnefondet har sammen med Landbruksdirektoratet utarbeidet informasjonsmateriell for de som ønsker å søke om tilskudd til å ivareta verneverdige bygninger. Veiledningen gjelder både for Kulturminnefondets tilskuddsordning og for ordningen Spesielle miljøtiltak i jordbruket - SMIL.