Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Landbrukseigedommar og buplikt

Oppdatert 03.01.2022

Eigedomane er grunnlaget for verdiskapinga i landbruket. Den som overtek ein  landbrukseigedom må søkje om konsesjon dersom eigedomen er utan bygningar, eller dersom eigedomen har eit samla areal på meir enn 100 dekar, eller eigedomen har meir enn 35 dekar fulldyrka og/eller overflatedyrka jord.

Konsesjonslova gjeld for dei fleste typar erverv (kjøp eller arv) av fast eigedom. Formålet med konsesjonslova er verne om produksjonsareala i landbruket, noko som blir gjort gjennom regulering og kontroll når fast eigedom blir kjøpt eller seld. Lova skal dessutan sikre eigar- og bruksforhold som er tenlege for samfunnet. Vi må til dømes ta omsyn også til framtidige generasjonar, landbruksnæringa, behov for utbyggingsgrunn, miljø og busetting.  

Buplikt

Det er eit politisk mål å ha busetjing i heile landet, noko som blant anna blir sikra gjennom buplikta. Plikta følgjer direkte av lova når den som har odel eller er i nær slekt med førre eigar, overtek ein eigedom med bustadhus og meir enn 35 dekar dyrka mark eller 500 dekar skog. Buplikt kan òg setjast som vilkår i ei konsesjonssak. Kommunen kan også innføre buplikt for dei som kjøper eller arvar heilårsbustader, utan omsyn til storleik på eigedomen. 

Jordlova

Jordlova speglar det landbrukspolitiske målet om å sikre arealressursane og halde oppe og styrkje ressursane på det enkelte bruket. Dette inneber mellom anna at den som eig dyrka mark, har ansvar for at jorda blir driven.

Jordlova har reglar om driveplikt, omdisponering av dyrka og dyrkbar jord, og om deling av landbrukseigedom. Kommunen behandlar og avgjer saker etter jordlova og konsesjonslova, og Statsforvaltaren er klageinstans.

Vis meir


Publisert 23.01.2015

Fylkesmannen fraråder opphevelse av konsesjonsloven og bestemmelsene om boplikt

En opphevelse av konsesjonsloven vil være positiv for de som vil ut av landbruksnæringen, men svært negativt for de som vil inn i næringen.


Publisert 07.01.2015

Om konsesjon og priskontroll

Landbruks- og matdepartementet (LMD) ønsker å fjerne priskontrollen ved overtagelse av landbrukseiendommer.


Publisert 01.12.2014

Eierskiftekurs

Økonomisk Rådgivning arrangerer kurs i 2015 for familier som nærmer seg generasjonsskifte.


Publisert 17.09.2013

Fylkesmannen innvilger konsesjon til Kristiansand Næringsselskap AS for kjøp av Holskog gård

Det er i utgangspunktet åpenbart ikke kurant å gi konsesjon på et så vidt stort areal som i dette tilfelle, når formålet med ervervet ikke er i samsvar med plansituasjonen, sier landbruksdirektør Dag Petter Sødal.