Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Jordbruk

Oppdatert 04.07.2022

Jordbruk omfattar dyrking av plantar og husdyrhald. Jordbruksarealet i Noreg utgjer omtrent tre prosent av landarealet, og det er store variasjonar mellom fylka.

Statsforvaltaren skal medverke til at jordbrukspolitikken blir realisert

Statsforvaltaren skal medverke til å gjennomføre den nasjonale jordbrukspolitikken ved hjelp av informasjon, forvaltning av verkemiddel og lokalt tilpassa tiltak. Statsforvaltarens oppgåver innan jordbruk er i hovudsak knytt til forvaltning av tilskots- og erstatningsordningar. Vi er også klageinstans for søknader om løyve til nydyrking og planering, og dessutan for kommunale vedtak som gjeld husdyrgjødsel og forureining. 

Statsforvaltaren gir råd og informerer om verkemiddelbruk overfor kommunane, landbruksrådgivinga og næringsutøvarar innan jord- og hagebruk. Statsforvaltaren skal fungere som initiativtakar og pådrivar for verdiskaping og utvikling innan sektoren.

Vis meir


Publisert 11.12.2015

Jordbruket i Agder og Rogaland 2014 - resultater fra NIBIO sin driftsgransking

I sammenheng med at NIBIO sentralt har sendt ut en pressemelding for driftsgransking i jord- og skogbruk for hele landet, vil de også komme med en del lokale data for Agder og Rogaland.


Publisert 10.12.2015

Sørlandssamlinga 2016

Den tradisjonelle storsamlinga for husdyr- og grøntprodusentar blir 8.–9. januar i Sørlandsparken.


Autorisasjonskurs – plantevern

Flere kurs vinter/vår 2016, både fornyingskurs og kurs for deg som tar «sprøytesertifikatet» for første gang.


Publisert 04.08.2015

Snart kan du fornye plantevernautorisasjonen på nett

Autorisasjonsbevis som går ut i 2015 får forlenget gyldighet ut året.


Publisert 13.05.2015

Øystein Haugerud satte fokus på levende matjord

Fylkesmannen i Vest-Agder har hatt besøk av fylkesagronom i Buskerud, Øystein Haugerud. Han er prosjektleder for prosjektet «Levende matjord». Les mer om besøket hans her.


Publisert 24.04.2015

Jordåret 2015

FN har bestemt at 2015 skal være det internasjonale jordåret. I 2015 vil tema bli tatt opp på ulike måter i hele verden.


Publisert 15.01.2015

Har foretaket ditt korrekt postadresse?

Mange har fått nye veiadresser de siste årene – næringsdrivende må melde adresseendring til Brønnøysundregistrene.


Publisert 23.07.2014

Rust i pæretreet?

Pærerustsoppen (Gymnosporangium sabinae) blei påvist for første gang i Norge i Kristiansand i 2005. Det er sannsynlig at den kom til landet lenge før det. Det ser ut som om at den finner seg til rette her på Sørlandet.  Fra før har vi en nær slektning, hagtornrust (Gymnosporangium clavariiforme), som også kan være årsak til rust på pæreblader.


Publisert 24.06.2014

I år blir det makk i eplene!

I år fant ikke rognebærmøllen på Sørlandet nok rognebærkart til å legge egg på. Derfor har den nå også lagt egg på de små eplekartene i hagene våre her på Sørlandet.  De klekker i disse dagene og de små larvene spiser seg inn i eplene.  Der dør de aller fleste, - det er sjelden at det blir nye møll fra larver som har spist i epler. De finner ikke ut igjen av eplene.