Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Inn på tunet

Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Tjenestene skal gi mestring, utvikling og trivsel. Gårdsbruk er en eiendom som skal brukes til jord-, skog-, eller hagebruk. Aktivitetene i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der.

Fylkesmannens landbruksavdeling har ansvar for å koordinere og utvikle arbeidet med Inn på tunet i Vest-Agder. Vi arbeider med å gjøre Inn på tunet bedre kjent i kommunal og statlig sektor, har fokus på faglig utviklingsarbeid, samt å støtte tilbyderne og kjøperne av Inn på tunet tjenester med kurs og aktiviteter.

Det er utarbeidet et eget kvalitetssikringssystem for godkjenning for Inn på tunet. Fra 1. januar 2014 må alle gårdsbruk som vil tilby velferdstjenester gjennom IPT-ordningen, være godkjente av KSL-Matmerk. For å bli godkjent, må tilbyderne oppfylle definisjonen på IPT, gjennomføre kvalitetssikring av egen virksomhet basert på KSL-standard 1 og 11 og bestå godkjenningsrevisjon av KSL-Matmerk (se mer på www.kslmatmerk.no ).

I Vest-Agder er det i dag ca. 15 tilbydere som driver med Inn på tunet-tilbud. Ikke alle tilbyderne er godkjente gjennom KSL-Matmerk enda.Publisert 19.08.2015

Økonomidag for Inn på tunet-tilbydere

Om økonomistyring, markedsarbeid og prissetting av produktene – Lillesand 16. oktober.


Publisert 09.07.2015

Nasjonal Inn på tunet-konferanse om barn og unge

«Med mestring som ballast» – nasjonal konferanse i Stavanger 2.–3. november.


Publisert 09.01.2015

Vil du lære mer om samhandling mellom dyr og mennesker?

UiA gir deg mulighet for videreutdanning dersom du ønsker å lære mer om menneskets tilknytning til dyr.


Publisert 11.08.2014

Kurs i å legge tilrette dagaktivitetstilbud for personer med demens

Dagaktivitetstilbud for personer med demens er et satsingsområde i Demensplan 2015. Målsettingen i planen er at kommunene innen 2015 skal kunne tilby dagaktivitetstilbud.


Publisert 25.04.2014

Vellykket konferanse på UiA om effekter av samhandling med dyr

128 deltok på konferansen den 8. april med temaet «Samhandling mellom dyr og mennesker – med fokus på barn og unge». Deltakerne var forskere og andre fagfolk fra offentlig og privat sektor og ulike studieretninger på UIA. Deltakerne var stort sett fra Agder, men noen kom også fra andre deler av landet.


Publisert 18.03.2014

Inn på tunet tilbud til hjemmeboende demente

I Demensplan er det et mål at alle kommuner innen 2015 bør tilby et dagaktivitetstilbud til personer med demens. Inn på tunet er en mulig organisering av dagaktivitetstilbud.
Formålet med et dagaktivitetstilbud er blant annet å bidra til en meningsfull hverdag med sosialt samvær, trygghet og opplevelse av mestring.


Publisert 28.02.2014

Ønske om flere godkjente tilbydere av Inn på tunet tjenester

Hvorfor bli godkjent IPT tilbyder?

1. januar 2014 må man være godkjent av KSL Matmerk for å kunne bruke betegnelsen Inn på tunet - tilbyder. Foreløpig er mer enn 300 tilbydere i landet godkjent. Vi ønsker flere godkjente Inn på tunet-tilbydere i Vest-Agder.


Publisert 01.11.2013

Gården som en av skolens læringsarenaer

Fylkesmannen i Vest-Agder og Fylkesmannen i Aust-Agder arrangerte kurset «Gården som en av skolens læringsarenaer» på Sørlandske lærerstevne 2013. Kurset gav informasjon om skoleeieres muligheter til å benytte alternative opplæringsarenaer, og de krav som må være oppfylt for at bruk av alternativ opplæringsarenaer skal være i samsvar med opplæringsloven med forskrifter (Rundskriv Udir - 3 - 2010).


Publisert 27.02.2013

Ny nettpostal - fagnett demens

Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse har åpnet fagnett for dagaktivitetstilbud. Åpningen skjedde 1. februar 2013.