Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Kommunal fornying

Oppdatert 11.07.2022

Noreg har ein offentleg sektor som sikrar velferd, omsorg, helse og utdanning, og som skal gi alle innbyggjarane gode tenester, valfridom og medbestemming. Fornying av offentleg sektor skal ha som mål å oppnå meir velferd og mindre administrasjon, meir lokal fridom og mindre detaljstyring.

Statsforvaltaren skal stimulere til lokal omstilling og fornying i kommunesektoren. Dette arbeidet må sjåast i samanheng med arbeidet knytt til rettleiing, samordning og tildeling av skjønnsmidlar.

Prosjektskjønn er ein integrert søknads- og rapporteringsportal som blir brukt av kommunar, tilsette hos Statsforvaltaren og Kommunal- og distriktsdepartementet. Løysinga forenklar handtering av søknader og rapportering på bruk av skjønnsmidlar til fornying og innovasjon i offentleg sektor. 

Publikum og media har tilgang til ein nettstad som gir innsyn i tildelte midlar, omtale av prosjekt og innsende rapportar

 

Vis meir


Tildeling av restmidler og utbetaling av tilbakeholdte prosjektskjønnsmidler 2015

Fylkesmannen har nå  foretatt  tildeling av resterende del av prosjektskjønnet for 2015. Samtidig vil tildelingene som ble tilbakeholdt fra forrige runde i mars, bli utbetalt. Oversikt over alle tildelingen går frem av tildelingsoversikten.

Det kom inn 41 søknader på til sammen ca. 14,8 millioner kroner til prosjektskjønnet for 2015.


Publisert 30.03.2015

Tildeling av prosjektmidler til kommunale innovasjons- og moderniseringstiltak 2015

Fylkesmannen har mottatt 36 søknader om støtte på til sammen ca. 13 millioner kroner. Fylkesmannen har fordelt deler av prosjektmidlene for 2015. Se vedlagte brev til kommunene om tildelingene.