Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Rusmiddellidelser

Med dette menes rusmiddelavhengighet og skadelig bruk av rusmidler. Om en er rusavhengig ut fra vanlige medisinske og psykologiske kriterier, fyller en ikke helsekravene, og leger og psykologer har meldeplikt til fylkesmannen.En fyller heller ikke helsekravene om en har en skadelig bruk av rusmidler som mer eller mindre varig setter ned evnen til å kjøre og være årvåken.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 11.03.2014

Leger og psykologer som møter mennesker med rusmiddellidelser har en selvstendig, lovbestemt plikt til å melde fra til fylkesmannen. Dette er ikke den spesialiserte rusomsorgens ansvar alene. Dersom lege eller psykolog mener at forbruket er høyt, men der en er i tvil om det er en skadelig bruk, kan det ses an i opptil 6 måneder før det gis melding. På den måten kan nødvendig utredning foretas, mens føreren har en sjanse til å redusere forbruket. Det kan da være riktig å opplyse (med journalført dokumentasjon på at dette har skjedd) om at helsekravene for tiden ikke er oppfylt og at man må avstå fra å kjøre.

Når er helsekravene på nytt oppfylt?

Dersom avhengigheten av og/eller den skadelige bruken av alkohol, illegale rusmidler eller medikamenter ligger langt tilbake i tid (normalt 5 år, minst 3 år), uten tegn på tilbakefall, er helsekravene oppfylt for de lavere klassene (gruppe 1) slik at det ikke er nødvendig med dispensasjon. For tyngre klasser, kjøreseddel m.v. (gruppe 2 og 3) bør det ha gått 5-10 år.

Dispensasjon

For å kunne få dispensasjon, må man kunne dokumentere frihet fra skadelig rusmiddelbruk over en lengre periode. For førerkort i gruppe 1 (A, B, M, S, T) er denne perioden normalt ett år, unntaksvis ned mot seks måneder. Fravær av skadelig rusmiddelbruk må dokumenteres med hyppige blod- eller urinprøver. Vi legger i tillegg vekt på hvordan behandlings- og kontrollopplegget har vært og hvordan det er fulgt opp. Legens kliniske vurdering og førerkortinnehaverens misbrukshistorie er også av betydning.

Når vi gir dispensasjoner, er dette blant annet under forutsetning av at det er kontrollrutiner og at disse følges. Om det ikke kan legges fram tilfredsstillende kontroller fra dispensasjonsperioden, kan man ikke regne med forlenget dispensasjon.

Høyere klasser

For gruppe 2 (C-klassene) og 3 (D-klassene samt kjøreseddel og kompetansebevis) vil vurderingene være vesentlig strengere enn for gruppe 1. Vi vil også vanligvis kreve 5 års frihet fra skadelig rusmiddelbruk før vi gir dispensasjon.

Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

Personer i LAR kan gis dispensasjon for førerkort i kl. A, B, S, M og T (gruppe 1) forutsatt at:

  • behandlingen skjer under betryggende oppfølging og kontroll ved rehabiliteringsinstans og med navngitt forskrivende lege
  • dosen er innstilt og har vært stabil over en periode på minst 6 måneder
  • det ikke er bruk av andre beroligende eller bedøvende midler. Dette inkluderer alle former for sovemidler.
  • bruk av illegale stoffer er opphørt i lang tid; normalt ett år, minst 6 måneder.

Ved dispensasjonssøknad må det foreligge attest fra ansvarlig lege i LAR. Det er en absolutt forutsetning for dispensasjonen at det ikke er bruk av andre beroligende eller bedøvende midler, og at vedkommende følger oppsatte behandlingsopplegg og kontroller. Det forutsettes at behandler er seg bevisst den umiddelbart inntredende meldeplikten ved tilbakefall til rusmiddelmisbruk.