Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Anfallslidelser

HOdepineDet som i førerkortsammenheng kalles anfallsvis opptredende hjernefunksjonsforstyrrelser, er tilstander som har gitt en relativt plutselig påvirkning av hjernefunksjonen og hvor det er mulighet for at dette skjer på nytt. Dette omfatter blant annet epileptiske anfall, lavt blodsukker, besvimelser og bevissthetstap av usikker årsak. Et enkeltstående anfall er tilstrekkelig til at helsekravene ikke er oppfylt, og muligheten for dispensasjon vil avhenge av risikoen for nye anfall.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 04.03.2014

Hva skal meldes til fylkesmannen?

De fleste former for bevissthetstap skal meldes. Unntak er når anfallet er helt klart irrelevant i trafikksammenheng og ikke innebære nevneverdig risiko for gjentakelse. Eksempler kan være bevissthetstap ved hjernerystelse, krampeliknende fenomener under innledning til eller oppvåkning fra narkose, besvimelse ved skade/blodtap, enkeltstående, banal besvimelse osv. Legen kan her anvende klinisk skjønn. Det er viktig at meldingen er tydelig når det gjelder omstendighetene rundt og forløpet av anfallet.

Generelt om dispensasjon

Dispensasjon gis bare dersom det er gode holdepunkter for svært lav anfallsrisiko. Dette må vanligvis attesteres av en relevant spesialist. At årsaken til anfallet er uklar vil vanligvis føre til avslag på dispensasjon. Risikovurderingen er vesentlig strengere for gruppe 2 (C-klassene) og 3 (D-klassene og kjøreseddel/kompetansebevis). For førerkort i gruppe 1 vil dispensasjonen gis fram til helsekravet på nytt er oppfylt, samtidig foreslår fylkesmannen en gyldighetstid for førerkortet som er noe lengre.

Epilepsi og epilepsiliknende anfall

Diagnosen epilepsi forutsetter vanligvis flere anfall over en periode. I førerkortsammenheng vil vi også ta med enkeltstående anfall, for eksempel i sammenheng med andre sykdommer. Behandling med anfallsforbyggende medisiner er ikke forenlig med førerkort i gruppe 2 og 3, uavhengig av tid siden siste anfall. Nytt fra 2011 er at i gruppe 2 og 3 skal medikamentell forebygging av anfall ikke ha vært nødvendig siste 10 år.

I utgangspunktet gis det dispensasjon fra kravet om ett års anfallsfrihet i gruppe 1, ti års anfallsfrihet i gruppe 2 og anfallsfrihet siden 18 års alder i gruppe 3 bare i følgende tilfelle:

Om du ikke har tatt medisiner som er ordinert

I gruppe 1 kan det gis dispensasjon dersom anfall kommer under nedtrapping eller seponering av medisin, eller dersom en ikke får tatt medisiner av grunner en ikke har herredømme over. Om man selv velger å avslutte medisineringen, gir det ikke grunnlag for dispensasjon.

Framprovosert, enkeltstående anfall

Dette betyr anfall som har en sikker sammenheng med spesielle anfallsutløsende forhold. For å kunne gi grunnlag for dispensasjon må årsaken være ekstraordinær og helt klart mulig å unngå. Observasjonstid før dispensasjon tilpasses anfallet. For gruppe 2 og 3 er minste observasjonstid ett år, og det blir ikke gitt dispensasjon dersom det har vært mer enn ett anfall.

Førstegangs enkeltstående uprovosert anfall

Dersom det ikke er strukturelle forandringer i hjernen eller unormalt EEG kan dispensasjon for lavere klasser gis etter seks måneder, dersom nevrolog anbefaler det etter en grundig vurdering. Det gis ikke dispensasjon for gruppe 2 og 3 før etter tidligst fem års anfallsfrihet.

Anfall som kun har opptrådt under søvn

Dispensasjon kan kun gis for gruppe 1 og kun etter særlig grundig nevrologisk utredning som munner ut i en klar anbefaling.

Anfall som aldri har påvirket bevissthet eller kjøreevne

Dispensasjon kan kun gis for gruppe 1 og kun etter særlig grundig nevrologisk utredning hos spesielt kompetent nevrolog/spesialavdeling. Det er nødvendig med minimum ett års observasjonstid.

Synkope

I dagligtalen omtales dette som oftest som «besvimelse», og skyldes forbigående dårlig blodsirkulasjon til hjernen. Årsaken kan være i et spekter fra vanlige ting som hoste, vannlating og manglende væskeinntak til alvorlige som hjerterytmefeil. Den må foreligge en god anfallsbeskrivelse og en grundig utredning. Spesialisterklæringene må gjøre en tydelig risikovurdering og munne ut i en klar anbefaling for de førerkortklassene det søkes om. Synkope hos pasient med annen kronisk sykdom, for eksempel hjertesykdom, kan tale mot dispensasjon. Se ellers IS-2070 for dispensasjonspraksis ved vanlige synkopetyper.

Bevissthetsforstyrrelser av annen, usikker eller uklassifiserbar årsak

Dersom årsaken til bevissthetstap ikke kan fastslås, vil vi som hovedregel ikke gi dispensasjon. Unntak kan gjøres ved svært banale anfall, hvor det foreligger god dokumentasjon for hendelsesforløpet. Ved funksjonelle anfall (epilepsilignende anfall som ikke er epileptiske) vil det som regel ikke gis dispensasjon.

Ved hypoglykemianfall og narkolepsi/katapleksi må behandlende spesialist kunne attestere på at det er iverksatt tiltak som har fått sykdommen under kontroll.