Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Folkehelse

Oppdatert 13.12.2021

Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påverke faktorar som direkte eller indirekte fremjar helse og trivsel i befolkninga, førebyggjer psykisk og somatisk sjukdom, skade eller liding, eller som vernar mot faktorar som trugar helsa. Folkehelsearbeid er også det å arbeide for ei jamnare fordeling av faktorar som direkte eller indirekte påverkar helsa. 

God folkehelse er eit felles ansvar

Førebyggjande og helsefremmande arbeid er viktig både i og utanfor helsesektoren. Folkehelselova gir fylkeskommunane og kommunane eit hovudansvar for det breie samfunnsretta folkehelsearbeidet.

Folkehelseomsyn i planarbeid

Statsforvaltaren skal bidra til å gjennomføre statlege satsingar på folkehelseområdet. Folkehelsearbeidet skal sikre ei berekraftig samfunnsutvikling, der planlegging er eit sentralt verkemiddel. Gjennom råd og rettleiing til kommunar og andre aktørar skal Statsforvaltaren vere med på å sikre at folkehelse inngår i kommunale, regionale og statlege planar. Statsforvaltaren skal bidra til forpliktande samhandling mellom aktørane.

Statsforvaltaren kan dessutan føre tilsyn med at kommunane og fylkeskommunane oppfyller pliktene sine på folkehelseområdet.

Vis meir


Stor folkehelseundesøkelse

14 000 mennesker på Agder inviteres til å svare på spørsmål knyttet til helse og trivsel.


Regjeringen øker bevilgningene til folkehelse

I forslaget til statsbudsjett for 2016 foreslår regjeringen å styrke helsestasjoner og skolehelsetjenesten, øke antall psykologer, heve kompetansen i barnehager og skoler, øke bevilgningene til friluftsliv og mobilisere mot ensomhet.


Publisert 11.12.2014

Utlysning av tilskuddsmidler - Forebygging av uønsket svangerskap og abort

Helsedirektoratet har nå kunngjort utlysing av tilskuddsmidler under Handlingsplan for forebygging av uønsket svangerskap og abort – strategier for bedre seksuell helse 2010-2015: http://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/Sider/forebygging-av-uonsket-svangerskap-og-abort-strategier-for-bedre-seksuell-helse-2015.aspx


Publisert 06.10.2014

Kartleggingstilsyn med kommunenes folkehelsearbeid

Statens Helsetilsyn har besluttet at alle fylkesmennene i 2014 skal gjennomføre landsomfattende tilsyn med kommunenes folkehelsearbeid. Fylkesmannen i Vest-Agder vil gjennomføre tilsynsoppdraget ved å innvolvere samtlige kommuner.


Publisert 11.09.2014

Trondheimserklæringen

For første gang får vi en felles erklæring fra den nordiske folkehelsekonferansen av holdt i Trondheim  26.- 29.august 2914


Publisert 12.08.2014

Endring i tobakkskadeloven trådte i kraft 1.juli 2014

Fra 1 juli i år ble det innført røykfrie inngangspartier ved helseinstitusjoner og andre offentlige virksomheter.


Publisert 08.04.2014

Bli EØS- partner!

Utlysning av 15 millioner euro til prosjektsamarbeid mellom norske og polske kommuner


Publisert 30.09.2013

Nytt rundskriv om etablererprøven i serveringsloven er revidert

Rundskriv K- 01/2013 omhandler endring vedrørende lovlige hjelpemidler når etablererprøve avholdes.