Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Fylkesmannen styrker samordningen med kommunene i håndteringen av asylsøkere og flyktninger

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har bedt fylkesmennene samordne alle henvendelser fra kommunene til sektormyndighetene i forbindelse med håndteringen av asyl- og flyktningsituasjonen.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Bakgrunnen for departementets initiativ er at presset på sektormyndighetene nå er svært stort. De ser en mulighet i å redusere antall henvendelser fra kommunene og heller kanalisere disse gjennom fylkesmennene. Fylkesmannen vil dermed bli et kontaktpunkt for kommunene når de har spørsmål og problemstillinger i forbindelse med asyl- og flyktningsituasjonen. Fylkesmannen i Vest-Agder har i dag sendt et brev til kommunene hvor vi forteller hvordan dette skal organiseres.

Spørsmål og problemstillinger fra kommunene som ikke haster, vil som hovedregel bli tatt opp i de ukentlige koordineringsmøtene som Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) vil arrangere hver torsdag kl. 12.00. Her deltar sektormyndighetene, DSB og fylkesmennene.

Hvis kommunene har spørsmål eller problemstillinger som ikke kan vente til torsdagsmøtet, skal Fylkesmannen ta disse direkte opp med berørt sektormyndighet. I eventuelle akutte situasjoner kan kommunen rette sin henvendelse direkte til ansvarlig sektormyndighet hvis det vil medføre unødvendig forsinkelse, eller av andre årsaker åpenbart ikke er hensiktsmessig å rette spørsmålet til Fylkesmannen.

Ovennevnte praksis innføres umiddelbart. Vi ber om at henvendelser primært oversendes pr. e-post og at adressen fmvaberedskap@fylkesmannen.no benyttes. Hvis det er uhensiktsmessig å benytte e-post kan fylkesberedskapssjef Yngve Årøy (tlf. 951 36 846) eller seniorrådgiver Rolv Løvåsen (tlf. 905 10 458) kontaktes.