Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Tilskudd - økonomi

Oversikt over ulike tilskuddordninger og økonomiske insentiver

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

1. Informasjon fra UDI

Vertskommunetilskudd fra UDI:

 • Grunnsats pr. kommune: kr 492 592 pr. år
 • Sats pr. mottaksplass: kr 7 560 pr. år
 • Sats pr. plass for enslig mindreårig: kr 13 965 pr. år
  • Tilskuddet skal dekke gjennomsnittlige utgifter til: helse, administrasjon, barnevern og tolk.
  • Tilskudd til dekning av barnehageplass for 4-5 åringer: UDI

Tilskudd til undervisning:

Norskopplæring for asylsøkere (IMDi), grunnskoleopplæring (Fylkesmannen)

Norskopplæring for flyktninger (IMDI), Introduksjonsloven

Tilskudd omsorgsovertakelse (barnevern): IMDi /Buf-dir

Tilskudd omsorgsovertakelse (barnevern): UDI (RS 2011-025 tilskudd til vertskommuner for asylmottak eller omsorgssenter)

 

2. Statsbudsjettet

Tilleggsbevilgninger i 2015 knyttet til økt antall asylsøkere

Regjeringen har lagt fram forslag om tilleggsbevilgninger i 2015 som følge av et økt antall asylsøkere sammenlignet med hva som ligger til grunn for gjeldende budsjett.

 • Politiet får 50 millioner for å øke kapasiteten knyttet til registrering av nye asylsøkere til Norge.
 • UDI styrkes med 5 mill. kroner
 • Vergemålsordningen styrkes med 3 mill. kroner
 • Bevilgningen til enslige mindreårige asylsøkere i omsorgssentre økes med 65 mill. kroner
 • Tilskudd til utleieboliger økes med 50 mill. kroner
 • Regionale ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) styrkes med 5 millioner kroner.

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2016

I budsjettet for 2016 vil regjeringen:

 • Styrke integreringstilskuddet med 50 mill. kroner til et ekstratilskudd til kommuner ved bosetting av flyktninger. Kriteriet for å få tilskudd er at kommunen i 2016 bosetter flere enn de ble anmodet om i 2015. Tilskuddet blir utbetalt med 50 000 kroner for hver person kommunen bosetter utover dette i 2016.
 • Styrke det særskilte tilskuddet for bosetting av enslige, mindreårige flyktninger med 25 mill. kroner. Særskilt tilskudd blir utbetalt til kommunene når enslige, mindreårige flyktninger blir bosatt. Satsen foreslås økt fra 191 300 kroner i 2015 til 207 000 kroner i 2016.

Tilleggsproposisjon for 2016-budsjettet

Som følge av den store økningen i antallet asylsøkere siden sommeren, har regjeringen også varslet at den vil legge fram en tilleggsproposisjon for 2016-budsjettet i løpet av høsten.

- - - - -


Tilskudd til frivillige som gir rettshjelp og veiledning til asylsøkere

{PagePropertyPlugin}