Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Helsetjenester

Her finner du informasjon om helsetjenester knyttet til flyktninger og ulike institusjoners ansvarsområder.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Helsedirektoratet

Alle i Norge har rett til helse- og omsorgstjenester. Informasjon om rettigheter og tjenester bør gjøres tilgjengelig slik at alle får nødvendig helsehjelp. Helsedirektoratet har oppdatert  veilederen for helsetjenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente. I veilederen presiserer Helsedirektoratet kommunens ansvar for å sikre likeverdige helsetjenester til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente. Helsedirektoratet anbefaler at alle aktuelle tjenestesteder og tjenesteytere tar veilederen i bruk.

 

Norsk kompetansesenter for minoritetshelse (NAKMI)

Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse (NAKMI) arbeider for å fremme kunnskap om helse og omsorg for innvandrere og deres etterkommere i Norge. NAKMI ble opprettet i 2003 av Helse- og omsorgsdepartementet og administreres av Oslo universitetssykehus. NAKMIs oppdragsgiver er Helsedirektoratet.

Målet for NAKMIs virksomhet er å skape og formidle forskningsbasert kunnskap som kan fremme god helse og likeverdige helsetjenester for personer med innvandrerbakgrunn. NAKMIs primære målgrupper er beslutningstakere, helseledere, helsepersonell, forskere og studenter.

 

Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttet har nasjonale oppgaver blant annet innen smittevern.

 

Psykisk helse

Kommunene

Hver kommune har opprettet et psykososialt kriseteam og det finnes ansatte som jobber med psykisk helse i kommunene til daglig.  Kommunene bør vurdere om og hvordan egne ansattes kompetanse kan brukes inn i den ekstraordinære situasjonen som er oppstått.

RVTS Sør

RVTS står for Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging.

RVTS Sør dekker begge Agderfylkene, Telemark, Vestfold og Buskerud og er et av fem regionale sentre.. Oppgaven er å formidle kunnskaps og erfaringskompetanse på feltene vold og traumer, migrasjonshelse og selvmordsforebygging til alle som er hjelpere.

 

Informasjon fra Sørlandet sykehus HF

Sørlandet sykehus HF (SSHF) har etablert en beredskapsgruppe for å koordinere arbeidet ved økt tilstrømning av asylsøkere. Gruppen består av fagfolk fra smittevern, Spesialisert poliklinikk for psykosomatikk og traumer (SPST), medisin og kirurgi samt Barne- og ungdomsavdelingen. Gruppen aktiveres etter behov.

Inntil videre skal henvendelser fra kommunehelsetjenesten til SSHF gå via ordinære kontaktpunkter.