Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Asylsituasjonen

Mange aktører er involvert i arbeidet med flyktninger og asylsøkere. Det kan være vanskelig å få oversikt over hvem som har ansvar for ulike oppgaver, hvilke krav som stilles og hvilke tilskudd og støtteordninger som gjelder. På denne siden har vi samlet informasjon og aktuelle lenker fra ulike etater og aktører som kan tenkes å være nyttige for kommunene. Vi vil oppdatere informasjon og lenker etterhvert som vi høster erfaring.


Kommuner må samarbeide om BCG-vaksiner

Folkehelseinstituttet er forbigående er tom for BCG-vaksine og oppfordrer kommunene til samordning av BCG-vaksinasjon og prioritering av de yngste barna.  


Få asylsøkere har tuberkulose

Bare noen få av asylsøkerne som kommer til Norge har tuberkulose, og faren for å bli smittet er liten.


Fastlegekapasitet en utfordring for asylsituasjonen

Flere kommuner sier at mangel på legekapasitet er en utfordring ved rask og stor flyktningeankomst. Fylkesmannen har nå laget en oversikt over ledige fastlegeplasser i kommunene i Oppland, til informasjon for kommuner og de som etablerer mottak.


Rett til helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten

Fylkesmannen har fått spørsmål fra kommunene om rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten. Fylkesmannen gjengir de aktuelle bestemmelsene nedenfor til opplysning. Merk spesielt barns rett til helsehjelp, se § 4.


Flyktninger har rett til helsehjelp

Fylkesmannen i Oppland har fått spørsmål fra kommuner om hvilke rettigheter bosatte flyktninger, familiegjenforente og asylsøkere i mottak har. Vi har derfor laget en oversikt over noen dokumenter som kan være til hjelp


Hvilket ansvar har barnevernet for enslige mindreårige asylsøkere?

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har utarbeidetet et rundskriv hvor de tydeliggjøre for kommunene hvilket ansvar den lokale barneverntjenesten har for enslige mindreårige asylsøkere i alderen 15-18 år som bor i asylmottak


Publisert 02.10.2015

Fylksmannen oppfordrer kommunene til å bidra

Det kommer for tiden flere flyktninger til Norge enn vanlig. Hvis situasjonen vedvarer, vil Utlendingsdirektoratet ikke være i stand til å håndtere situasjonen på egenhånd. Fylkesmannen har derfor opprettet en beredskapshendelse og overvåker situasjonen.