Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Barnehage og opplæring

Barn og unge har rett til ei god utviklings- og opplæringstid frå barnehagealder til fullført vidaregåande opplæring.

  • Retten til barnehageplass gjeld for barn som fyller eitt år seinast innan utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass. Barnet kan få plass i kommunal eller ikkje-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til ei tiårig grunnskuleopplæring frå dei fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlege. Det er kommunane som har ansvaret for grunnskuleopplæringa.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentleg finansiert vidaregåande opplæring. Det er fylkeskommunane som har ansvaret for opplæring på vidaregåande skule.

Statsforvaltaren gjennomfører tilsyn og behandlar klagar

Statsforvaltaren skal informere og rettleie innbyggjarar og eigarar av barnehagar og skular etter opplæringslova, privatskulelova og barnehagelova med tilhøyrande forskrifter. Statsforvaltaren er også klageinstans for enkeltvedtak på desse områda og fører tilsyn etter opplæringslova og barnehagelova.

Tilskot til skular og barnehagar

Det er i hovudsak skule- eller barnehageeigaren og kommunane som har rett til offentlege tilskot. Statsforvaltaren har oppgåver knytte til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskot.

Vis meir


19.01.2016

Abonner på nyheter fra Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

For å få nyhetsvarsling på e-post fra det nye embetet, må du bestille dette på den nye nettsiden.


03.12.2015

Regjeringen vil la Fylkesmannen føre tilsyn med enkeltbarnehager

Tilsyn vil kunne gi barn og foreldre en ekstra sikkerhet, hvis det kommunale tilsynet ikke er tilstrekkelig. Nå blir forslaget sendt til Stortinget.


Opplæringsvinduet 2015

Fylkesmennene på Agder har de siste åra utarbeidet en felles publikasjon med statistikk fra barnehage- og opplæringsområdet i landsdelen. Her vil du finne tallmateriale fra i alt 30 kommuner og to fylkeskommuner samt private skoler.


18.08.2015

Klimasmart verdikjede fra jord til bord - presentasjoner fra mulighetskonferansen

Konferansen 7. august var et resultat av Innovasjon Norges satsing, "Drømmeløftet", og ble arrangert av fylkesbondelagene i Agder, i samarbeid med Fylkesmannen og fylkeskommunene i Agder. Over 70 frammøtte fikk høre om fremtidens klimasmarte løsninger i landbruket. Presentasjonene fra foredragene ligger nå ute.


07.05.2015

Andelslandbruk - det nærmeste du kommer å være bonde, uten å være det

Fra onsdag 27. mai – fredag 29. mai vil andelslandbruk stå på dagsorden flere steder i Vest-Agder. Prosjektleder Alexandra Devik i Oikos – Økologisk Norge, vil delta på flere informasjonsmøter og også besøke interesserte gardbrukere.


12.02.2015

Oppmelding til eksamen våren 2015

Skolene må melde opp elevene til eksamen våren 2015 i PAS innen 1. mars.


09.01.2015

Vil du lære mer om samhandling mellom dyr og mennesker?

UiA gir deg mulighet for videreutdanning dersom du ønsker å lære mer om menneskets tilknytning til dyr.


06.01.2015

Datoer for fellessensur og sensorskolering i Vest-Agder

Fylkesmannen har avsatt datoer for fellessensur og sensorskolering i Vest-Agder.


05.01.2015

GSI-tallene for 2014-15

Tallene fra grunnskolen skoleåret 2014-2015 er nå tilgjengelig i GSI.


04.09.2014

Plikt til skule – kva med retten til ein trygg skuledag?

Denne veka er det nasjonal kampanjeveke mot mobbing. Utdanningsdirektørane i sørvest set mobbing på agendaen i kronikken om Sara som er redd for å gå på skulen.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel

Aktuelt

Skoleruter

Skoleeierne gjør endelig vedtak. Her er forslag fra Fylkesmannen og KS:

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

Opplæringsstatistikk for Agder-fylkene

Opplæringsvinduet  2014