Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Nye bestemmelser og retningslinjer om samvær under tilsyn etter barneloven

Nye regler i barneloven om samvær med tilsyn trådte i kraft 1. januar 2014. Det er nå innført to former for tilsyn under samvær, såkalt beskyttet tilsyn og støttet tilsyn. Dersom retten fatter beslutning om beskyttet tilsyn, er det barneverntjenesten som er ansvarlig for å oppnvene tilsynsperson.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 12.02.2014

Domstolen har i særlige tilfeller adgang til å pålegge det offentlige å oppnevne tilsynsperson ved samvær med en av foreldrene. Stortinget har vedtatt endringer av de bestemmelsene i barneloven som regulerer dette. Etter 1. januar 2014 kan det gis pålegg om støttet tilsyn i inntil 32 timer per år. I slike tilfeller er det Bufetat som har ansvar for å oppnevne tilsynsperson. Domstolen kan også gi pålegg om beskyttet tilsyn i inntil 16 timer per år. Ved beskyttet tilsyn er det barneverntjenesten i den kommunen der barnet bor som er ansvarlig for å oppnevne tilsynsperson. Denne kommunen må også bære utgiftene til tilsynet.

Beskyttet tilsyn skal iverksettes når det anses å være til barnets beste med et sterkt begrenset samvær. Dette kan være saker der det har vært problematikk knyttet til vold, rus og psykiske lidelser, men der det anses å være til barnets beste med et begrenset samvær. Samvær med beskyttet tilsyn skal likevel ikke fastsettes der barnet har vært utsatt for eller vært vitne til alvorlig forhold som vold og overgrep, og det er fare for gjentakelse eller traumatisering av barnet.

Før domstolen fatter vedtak om støttet eller beskyttet tilsyn, skal den rådføre seg med ansvarlig myndighet om hvordan pålegget kan gjennomføres i praksis. Hensikten med forhåndskontakten er å gjennomgå og avklare forhold som gjelder den praktiske gjennomføringen av pålegget. Det kan for eksempel være forhold knyttet til tilsynspersonens normalarbeidstid, lokaler, hvor lang tid det kan forventes å ta før tilsynet er etablert.

Se lenke til retningslinjene til forskriften på høyre side.