Tilrådning om vern av skog i Trøndelag

Marisko i Finnsåsmarka i Snåsa

Statsforvalteren har i løpet av året tilrådd vern av totalt 14 skogområder.

Publisert 29.09.2023

Tilrådningene er gjort i form av brev til Miljødirektoratet i flere omganger, senest i september i år. Totalt har Statsforvalteren i Trøndelag tilrådd vern av 14 områder, hvorav åtte er nye naturreservat, og seks er utvidelser av eksisterende reservat.

Nå er det opp til Miljødirektoratet å vurdere sakene, før de går videre til Klima- og miljødepartementet. Endelig vedtak om vern skjer i statsråd.

Tilrådningene omfatter til sammen 9.400 dekar nytt verneareal. Omtrent 7.600 dekar er skogareal, hvorav 6.300 dekar er produktiv skog.

De fleste områdene er private areal som grunneierne tilbyr frivillig vern av. Det er også noe areal på Statskog.

Allskog har vært de private grunneiernes forhandlingspartner.

De fleste områdene var på høring i 2022, og noen i 2021. Vi har foreslått noen justeringer og mindre endringer sett opp mot det som opprinnelig var på høring.

For områder innenfor reinbeitedistrikt har det vært avholdt konsultasjoner med reinbeitedistriktene.

Naturreservat

Kommune

Aurstadklumpen

Grong

Nedre Dølelva

Namsos

Merkesodden

Flatanger

Mardalen

Levanger

Oldøya

Ørland

Hesthølmelan og Aunbekkdalen

Stjørdal

Skolmlia

Stjørdal

Meådal

Stjørdal

 

 

Utvidelser

 

Holmdalen og Langfjelldalen

Høylandet og Nærøysund

Medjåura

Grong

Finntjønnin

Overhalla

Finnsås

Snåsa

Liaberga

Stjørdal

Stavåa, Skauma og Orkla

Rennebu

 

Områdene omfatter skogtyper som boreal regnskog, kalkskog, rike skoger i sørboreal sone (lavlandet), bekkekløfter, edellauvskog, og gammel skog under naturlig dynamikk. Dette er skogtyper som er prioritert i skogvernet. Områdene inneholder blant annet bestander av gran med trær i alderen mellom 200 og 300 år.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.