Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Lisensfelling av jerv 2020 – 2021

Rovviltnemnda har åpnet for lisensfelling av inntil 19 jerv i Trøndelag. Jaktstart er 10. september. Jegerne plikter å varsle Fylkesmannen om alle skudd som løsnes mot jerv.

Jegerne plikter videre å holde seg oppdatert om gjenværende kvote. Oppdatert informasjon på gjenværende kvote får man ved å ringe kvotetelefonen på 73 19 92 28.

Lisensfellingsperioden er fra 10.9.2020 til 15.2.2021.

Kvoter i Trøndelag

For områder som befinner seg i Trøndelag har rovviltnemnda i region 6 fordelt startkvoten som følger.

Prioriterte beiteområder i Trøndelag

Kvote på 11 jerver.

I perioden fra 10. september 2020 til og med 15. januar 2021 deles området inn i to delområder, med følgende fordeling av kvoten:

  • 3A: områdene nord for Trondheimsfjorden og vest for E6 – 4 jerver.
  • 3B: områdene sør for Trondheimsfjorden og E14 – 7 jerver.

Fra og med 16. januar 2021 slås delområdene sammen til ett kvoteområde, og eventuell gjenværende kvote kan da jaktes på i hele området.

 

Forvaltningsområdet for jerv i Trøndelag

Kvote på 8 jerver.

I perioden fra 10. september 2020 til og med 15. januar 2021 deles området inn i to delområder, med følgende fordeling av kvoten:

  • 4A: Områdene nord for E14 – 5 jerver
  • 4B: Områdene sør for E14 – 3 jerver

Fra og med 16. januar 2021 slås delområdene sammen til ett kvoteområde, og eventuell gjenværende kvote kan da jaktes på i hele forvaltningsområdet for jerv i Trøndelag.

 

Meldeplikt ved alle skudd mot jerv


Felling eller forsøk på felling skal umiddelbart meldes til Fylkesmannen på telefon; 930 60 221, og nærmeste politimyndighet, jf. forskrift om forvaltning av rovvilt, §§ 16 og 17. Alle skudd som løsnes mot jerv skal meldes til ovennevnte instanser snarest, også bomskudd. Felt jerv skal fremvises for Statens naturoppsyn for umiddelbar kontroll, merking og prøvetaking. Skuddstedet skal kunne påvises.

Fellinger i gamle Sør-Trøndelag kan varsles til Tord Bretten tlf 95 91 17 74 og i gamle Nord-Trøndelag til Tore Solstad tlf 99 43 77 70.

Bruk av jervbås – krever særlig tillatelse

Hvis du som jeger ønsker å bruke bås til fangst av jerv må du sende søknad til Fylkesmannen i Trøndelag (fmtlpost@fylkesmannen.no). Båsens konstruksjon, plassering (koordinater) og tilsynshyppighet skal beskrives i søknaden. Godkjenning for fangst med bås gis for en jaktsesong om gangen, og det må derfor søkes på nytt for båser som var godkjent for fangst forrige jaktår. For øvrig gjelder reglene i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst kapittel 9.

Krav til lisensfelling av jerv

Nedenfor har vi listet noen bestemmelser som er viktig å kjenne til angående lisensfelling på jerv:
• Jakt på jerv krever lisens. Jeger registrerer seg via internett på jegerregisteret.no.
• Jakt på jerv krever grunneiers tillatelse.
• Det er lov å benytte både hagle og rifle ved felling av jerv. Dersom rifle benyttes, kreves det at du benytter ammunisjon med en anslagsenergi på minimum 980 joule (100 kgm) på 100 m avstand. Det er kun tillatt å bruke ammunisjon med ekspanderende prosjektil (blyspiss, hullspiss og lignende). Kravet til anslagsenergi tilsier bruk av minimum riflekaliber 222 Rem.
• Skyteprøve for storviltjakt må være avlagt for jaktåret 2019/2020 dersom felling skal utøves med rifle.
• Lisensfellingen omfatter også områder vernet etter naturmangfoldloven der vernebestemmelsene åpner for dette eller der forvaltningsmyndigheten har gitt nødvendig dispensasjon. Oppføring av jervebåser, buer og etablering av åter kan være regulert av vernebestemmelser, kontakt derfor forvaltningsmyndigheten dersom du ønsker å jakte i et verneområde.

Klagebehandling

Rovviltnemnda i region 6 fattet den 26.05.20 vedtak om kvote for lisensfelling av jerv i regionen. Vedtaket ble påklaget, og klagen ble behandlet av nemnda i e-postmøte 7.-9.8 20. Nemnda opprettholdte sitt kvotevedtak, og saken ble dermed oversendt til KLD for endelig avgjørelse. Klima- og miljødepartementet skriver i sin klageavgjørelse på vedtak om kvote for lisensfelling av jerv i region 6 2020-2021 datert 3.9.20 at kvoten som nemnda tildelte forvaltningsområdet for jerv i Møre og Romsdal må omfordeles til beiteprioritert område i region 6. Nemnda har i e-postmøte 4. – 8.9.20 vedtatt at kvoten på to dyr som opprinnelig var tildelt forvaltningsområdet for jerv i Møre- og Romsdal omfordeles til beiteprioritert område i Møre og Romsdal. Kvoten i beiteprioritert område i Møre og Romsdal blir derfor 7 jerver, og det blir ingen kvote i forvaltningsområdet.