Smittevernutstyr

Den nasjonale innkjøps- og fordelingsordningen for smittevernutstyr ble avviklet ved årsskiftet,og kommunene og spesialisthelsetjenesten skal fra 1. januar 2021 selv anskaffe det smittevernutstyret som det er behov for.

Publisert 04.05.2020

Bestilling av smittevernutstyr inn i 2022

I brev av 23. september 2020 til kommunene med tittel «Innkjøp av personlig smittevernutstyr (PVU) i kommuner–tilbake til ordinære ansvarsforhold fra nyttår», ba Helsedirektoratet kommunene om å bestille smittevernutstyr.

Helsedirektoratet imøteser at kommuner og helseforetak snarlig legger inn bestillinger slik at de totalt, inklusive eksisterende lagerbeholdning, har smittevernutstyr som minst dekker 8 måneders estimert behov fra januar 2021 til og med august 2021.

Tilgangen på smittevernutstyr er generelt god, men det er fortsatt nødvendig for grossistene å motta bestillinger i god tid. På grunn av utfordringer i produksjon av hansker på verdensmarkedet, er det pesielt for lateks-og nitrilhansker nå viktig med langsiktighet i bestillingene gjennom grossistene.

I brev av 19.02.21 ber Helsedirektoratet om følgende:

Helsedirektoratet imøteser at kommunene senest innen utløpet av april legger inn bestillinger av hansker som dekker minst 8 måneders estimert behov fra september 2021 til og med april 2022.

Etter 1.september2021 bør kommunene minimum legge inn nye bestillinger av hansker hver 2. måned for nye 2 måneders forbruk i 2022.

For det øvrige smittevernutstyret anbefaler Helsedirektoratet kommunene å fortsette med å legge inn nye bestillinger hver 2. måned for nye 2 måneders forbruk, iht. vårt brev av 23.september 2020.

Kalkulator for estimert forbruk og valg av reproduksjonstall

Helse Sør-Øst RHF har utarbeidet en forbrukskalkulator for å beregne forventet forbruk per uke i hver kommune basert på historisk forbruk og Folkehelseinstituttets (FHI) prognoser over nye smittetilfeller gitt ulike R (reproduksjonstall). Formålet med kalkulatoren er at kommuner kan vurdere hvilket forbruk av smittevernutstyr som regnes som et normalforbruk gitt ulike smittetall.

https://www.helse-sorost.no/beredskap-korona/forbrukskalkulator-for-smittevernutstyr-i-kommunene

Fortsatt rapportering i Altinn, men endring fra 23.mars. 

Rapporteringen er frivillig, men Helsedirektoratet anmoder likevel kommunene om å fortsette å rapportere på smittevernutstyr i Altinn, også etter opphør av nasjonal innkjøps- og fordelingsordning 1. januar 2021. Bakgrunnen er at Helsedirektoratet har behov for å kunne følge med på utstyrssituasjonen i kommunene. Dette for å kunne vurdere behovet for å iverksette nasjonale tiltak dersom utviklingen skulle gjør dette nødvendig.

I dag rapporterer kommunene hver tirsdag på 9 kategorier smittevernutstyr. For hver type utstyr rapporteres det på forbruk foregående uke, forventet behov kommende uke og lagerbeholdningen.

Fra 23.mars gjør Helsedirektoratet en endring. Det skal fortsatt rapporteres innen kl. 12 hver tirsdag, men fra tirsdag 23.mars skal kommunene kun rapportere på lagerbeholdningen av de ulike typene smittevernutstyr.

Rapporteringen skal fortsatt skje samlet for den enkelte kommune.

Rutine ved mangel på smittevernutstyr

  1. Kommunen kontakter grossist om akutte behov og bistand for utstyr
  2. Hvis grossisten ikke kan hjelpe, bes kommunen vurdere lokale løsninger som lån eller kjøp av utstyr fra nabokommuner
  3. Når kommunens egne tiltak er uttømt, kontaktes Statsforvalteren på sftlberedskap@statsforvalteren.no
  4. Statsforvalteren undersøker om utstyr kan skaffes fra innad i fylket
  5. Statsforvalteren kontakter HDIR for forsyninger fra nasjonalt beredskapslager til kommunen

 

Riktig bruk av utstyr er viktig

Når det gjelder riktig bruk for å unngå overforbruk, viser vi til Folkehelseinstituttets og Helsedirektoratets nettsider. Relevante lenker finner dere under.

Helsedirektoratet

Beslutninger og anbefalinger

Smittevernfaglig forsvarlig drift i helsevirksomheter med én-til-én-kontakt helsevirksomheter-med-en-til-en-kontakt-covid-19

Folkehelseinstituttet

Bruk av smittevernutstyr

Kontaktpersonar