Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Lag fremtidsfullmakt før det er for sent

Hvis du skriver fremtidsfullmakt, kan du bestemme at noen du stoler på skal ta vare på dine interesser den dagen du ikke klarer det selv.

Denne saka er skriven før 1.1. 2021 då Fylkesmannen endra namn til Statsforvaltaren.

Publisert 08.03.2018

Demens, alvorlig sykdom og sinnslidelser kan gjøre at du trenger hjelp. Da er fremtidsfullmakt et privat alternativ til vergemål.

Fremtidsfullmakten er et dokument med fullmakt til at en annen person for eksempel kan styre økonomien din, leie ut eller selge eiendelene dine.

Her kan du lese om:

 1. Hvem kan lage fremtidsfullmakt?
 2. Bestem hvem som skal være din fullmektig
 3. Bestem hva fullmakten skal omfatte
 4. Gjør fremtidsfullmakten gyldig
 5. Fremtidsfullmakten bør inneholde
 6. Fremtidsfullmakt til salg av eiendom
 7. Oppbevaring av fremtidsfullmakten
 8. Når fremtidsfullmakten trer i kraft
 9. Stadfestelse av fremtidsfullmakt

Hvem kan lage fremtidsfullmakt?

 

Du må være over 18 år og forstå fullmaktens betydning. Det betyr at du må skrive fullmakten før du har blitt så syk at du ikke er samtykkekompetent.

Samtykkekompetanse vurderes slik: Evne til å forstå informasjon som er relevant for avgjørelse. Evne til å resonere og avveie alternativer. Evne til å uttrykke valg og forstå konsekvenser av et valg.

Om en person er samtykkekompetent eller ikke, vurderes i hvert enkelt tilfelle. I noen spørsmål kan man være samtykkekompetent, mens man ikke er samtykkekompetent i andre mer sammensatte spørsmål.

Hvis du ikke er samtykkekompetent, kan du ikke opprette fremtidsfullmakt. Men det finnes andre løsninger. Fylkesmannen kan skaffe bistand gjennom vanlig vergemål. Les mer på Vergemålsportalen.

 

Bestem hvem som skal være din fullmektig

 

Den som skal være din fullmektig må være over 18 år, si ja til å være fullmektig og ikke selv ha verge. Fullmektig kan være en eller flere navngitte personer. For eksempel familiemedlem, søsken, ektefelle samboer, barn, andre bekjente eller en advokat.

Det er lurt å peke ut en fullmektig som kan tre inn hvis den fullmektigen du foretrekker av en eller annen grunn ikke kan ta vare på deg og dine interesser likevel.

I noen spørsmål kan fullmektig være inhabil hvis han/hun har egne interesser i saken. Du kan likevel bestemme at fullmektigen skal representere deg i slike spørsmål. Da må det stå klart og tydelig hva fullmektigen kan gjøre på dine vegne, og hvilke begrensninger som gjelder. Alternativt kan du peke ut en annen fullmektig som kan ta beslutninger i slike spørsmål.

Les mer i vergemålsloven § 79 tredje ledd og § 86.

 

Bestem hva fullmakten skal omfatte

 

En fremtidsfullmakt kan omfatte økonomiske og personlige forhold. Den kan avgrenses til å gjelde enkelte områder, som salg av bolig, hvor du skal bo og betaling av regninger.

Du må tenke nøye igjennom hva du gir fullmakt til, for fullmektigens oppgaver vil bli styrt av hva som står i fremtidsfullmakten.

Du kan gi fullmektigen rettighetene til nærstående/nærmeste pårørende i helselovene. Det er imidlertid ikke mulig å gi fullmektigen flere rettigheter enn det som er gitt til nærstående i helselovene.  Les mer i pasient- og brukerrettighetsloven § 1-3.

Du kan ikke gi fullmakt til å stemme ved valg, inngå ekteskap, erkjenne farskap, samtykke til donasjon av organ, opprette eller tilbakekalle testament, samtykke til tvang eller handle i andre særlige forhold, hvis fullmektigen ikke har særskilt hjemmel i lov.  Se vergemålsloven § 80.

Dersom fullmakten ikke dekker alle behov som vil oppstå, kan det være nødvendig å supplere fullmakten med vergemål.

 

Hør hva Troms fylkeseldreråd sier om å skrive fremtidsfullmakt:

Gjør fullmakten gyldig

 

 • Fullmakten må være skriftlig
 • Fullmakten må være undertegnet av to vitner som fullmaktsgiveren har godtatt.
 • Vitnene må ha fylt 18 år når de skriver under og forstå betydningen av å undertegne.
 • Fullmektigen, fullmektigens ektefelle, samboer, foreldre, barn og barnebarn kan ikke undertegne som vitne. Vitner kan heller ikke ha egeninteresse i at det opprettes fremtidsfullmakt med det aktuelle innholdet.
 • Fullmaktsgiver skal undertegne fullmakten, eller vedkjenne seg sin underskrift, mens begge vitnene er til stede. Begge vitnene skriver under mens fullmaktsgiver er til stede. 
 • Er reglene i § 81 i vergemålsloven brutt, er ikke dokumentet gyldig.

 

Fremtidsfullmakten bør inneholde

 

 • Datering: Dato kan være avgjørende hvis det oppstår tvil om du var i stand til å opprette fremtidsfullmakten på opprettelsestidspunktet.
 • Vitnenes adresse og fødselsdato.
 • Det bør fremgå at vitnene, med sin underskrift, bekrefter at du som fullmaktsgiver har opprettet fremtidsfullmakten av fri vilje – og at du hadde evnene til å forstå fremtidsfullmaktens betydning da du undertegnet den. 

 

Fremtidsfullmakt til salg av fast eiendom

 

Hvis fremtidsfullmakten skal omfatte rett til å disponere over fast eiendom eller borettslagsandel, må den inneholde informasjon om disposisjonsretten.

Du bør skrive hvilken eller hvilke eiendommer fullmektigen kan selge. Da unngår du eventuell tvil om dette. Fast eiendom identifiseres med gårdsnummer, bruksnummer (eventuelt også seksjonsnummer) og hvilken kommune eiendommen er i. Borettslagsleiligheter identifiseres med andelsnummer, navn på borettslaget og borettslagets organisasjonsnummer står i fullmakten. Du må vurdere om det kan være behov for å oppdatere fullmakten senere, for eksempel hvis du kjøper nytt hus. 

 

Oppbevaring av fremtidsfullmakten 

 

Vi anbefaler at du oppbevarer fremtidsfullmakten forsvarlig i en safe eller liknende, og at det er avtalt med din fullmektig. Om du har få nære pårørende, kan det være lurt å informere fastlegen i tillegg.

Det er ingen annen registreringsordning eller oppbevaringsløsning for fremtidsfullmakter. De skal ikke sendes inn til Fylkesmannen når de er signert. 

 

Når fullmakten trer i kraft

 

Når fullmaktsgiver har blitt for syk eller for dement til å ivareta sine interesser, trer fremtidsfullmakten i kraft.

Dersom du som er fullmektig er usikker på om den har trådt i kraft eller ikke, kan vergemålsgruppen hos Fylkesmannen veilede deg. Fullmektigen kan også kontakte fastlege, behandlende lege eller tilsynslege for vurdering.

 

Stadfestelse av fullmakten

 

Du som er fullmektig kan sende fremtidsfullmakten til Fylkesmannen når den har trådt i kraft og få den stadfestet. Det er i utgangspunktet valgfritt om du vil stadfeste, men i noen tilfeller er det et krav:

For eksempel krever Statens Kartverk stadfestelse ved overdragelse av fullmaktsgivers eiendom. Søk i god tid, for å unngå at prosessen stopper opp ved saksbehandling hos Fylkesmannen.

Stadfestelse gir en attest som du som fullmektig kan vise frem når du representerer fullmaktsgiver for tredjepersoner. Attesten tinglyses og registreres i aktuelle registre før den sendes til fullmektigen.


For å stadfeste fullmakten må du sende inn:

 • Utfylt søknadsskjema. (Klikk her for å laste ned skjemaet.)
 • Original fremtidsfullmakt
 • Dokumentasjon på at fullmaktsgivers nærmeste pårørende er varslet om fullmaktens ikrafttredelse og innhold (skriftlig bekreftelse)
 • Legeerklæring om fullmaktsgivers aktuelle helsetilstand
  - Diagnose(r)
  - Evne til å ivareta egne interesser i økonomiske- og personlige forhold
  - Om en eventuell manglende evne til å ivareta egne interesser har sammenheng med vedkommende sin diagnose
  - Vurdering av fullmaktsgivers samtykkekompetanse når det gjelder personlige og økonomiske interesser

Originale dokumenter sendes tilbake fullmaktsgiver sammen med attesten når den er tinglyst og registrert. 

Til toppen av siden.

Hjelp og veiledning

Vergemålsgruppen hos Fylkesmannen kan svare på spørsmål om opprettelse av fremtidsfullmakt. Kontakt oss gjerne.

Dersom du ønsker hjelp og veiledning for at fremtidsfullmakten i størst mulig grad skal dekke dine behov i framtida, kan du kontakte en advokat.