Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Nytt arealbarometer for Troms

Nytt arealbarometer for Troms viser at grovfôrbasert husdyrproduksjon er bærebjelken i Tromslandbruket. Det fremgår også at til tross for beskjeden produksjon, har det siste 10-års periode vært omlag 20 % økning i grønnsaksarealet i fylket.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 07.12.2017

I samme tidsrom har det vært 11 % nedgang i jordbruksareal i drift. Siste 10 år er det nedbygd ca 2 400 dekar jordbruksareal i fylket og omlag 70 % av dette er på tidligere fulldyrka jord.

Du kan lese hele arealbarometeret for Troms her.

Arealbarometer

NIBIO utarbeider arealbarometer på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet. Arealbarometeret gir kunnskap om arealressursene, og dermed grunnlag for økt bevissthet om hvordan de ivaretas. Informasjonen kan brukes i planarbeid, utredninger og politiske prosesser, og være til nytte for forvaltningen, presse, politikere og allmenheten.

Arealbarometeret er utarbeidet for alle fylkene i landet. Fra og med 2014 finnes det arealbarometre også for kommuner der det er gjennomført periodisk ajourhold av arealressurskartet AR5. I Troms er det utarbeidet arealbarometer for kommunene Balsfjord, Bardu og Tromsø.

Du kan finne alle arealbarometerene på NIBIO sine nettsider.