Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Utviklings- og tilretteleggingsmidler 2018

Det kan nå søkes om støtte til utrednings- og tilretteleggingstiltak i landbruket. Fylkesmannen i Troms har cirka 2,3 millioner til fordeling. Søknadsfristen er 10.mars

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 25.01.2018

Formål

Formålet med de fylkesvise utrednings- og tilretteleggingsmidlene er å bidra til økt matproduksjon, og til utvikling og modernisering av det tradisjonelle landbruket, samt til utvikling av andre landbruksbaserte næringer. Støtte til utvikling av økologisk landbruk kan inngå som en del av tilretteleggingstiltakene.  

Det kan gis tilskudd i henhold til regionale strategier for landbruksrelatert næringsutvikling og innenfor rammene av den nasjonale strategien for slik næringsutvikling:

Hvem kan søke

Midlene kan gis til organisasjoner, institusjoner, kommuner og ulike former for samarbeidsorgan, hovedsakelig innenfor landbruket, med sikte på å understøtte landbruket.

 

For 2018 har partnerskapet besluttet at følgende utfordringer skal ha et spesielt fokus:

1. Ombygging til løsdrift i melkeproduksjon - ved ombygging/utbygging må det også være fokus på oppfôring av kalver slik at kjøttproduksjonen ikke går ut av fylket.

2. Leiejord/oppfølging av driveplikt

Ellers kan alle gode søknader innenfor formålet støttes, følgende områder prioriteres:

1. a) Rekruttering

 • Fokus på generasjonsskifte, tidlig innsats og mulighetsvurderinger, samt nettverksbygging blant nye og potensielt nye bønder, skogeiere og reineiere.

    b)      Kompetanse

 • Økonomi og driftsledelse
 • Jord- og plantekultur
 • Innovasjon og bygdenæringer
 • Skogkultur

2. Produksjon av mat

  • Grovfôr- og beitebasert husdyrproduksjon       inkludert kjekjøtt
  • Poteter, bær og grønnsaker
  • Økologisk mat

 3. Skog, trevirke og bioenergi

  • Økt bruk av trevirke
  • Økt hogst i Tromsskogen
  • Oppbygging av skogressursene og bedring av       kvaliteten på framtidsskogen
  • Økt opptak og binding av karbon i skogen

 4. Bygdenæringer

  • Inn på tunet og «Ut på vidda»
  • Lokal mat og matspesialiteter
  • Grønt reiseliv
  • Samisk reiseliv
  • Bygdeservice
  • Andre næringer med lønnsomhet

Dette betyr en bred satsing som igjen innebærer at prosjektenes kvalitet blir viktig.

For å kunne støtte flest mulig prosjekter forsøker vi å begrense tilskuddet til 50 %. Det vil si at egenfinansiering + annen finansiering bør utgjøre minst 50%.

Søknadsskjema

Det skal benyttes elektronisk søknadsskjema, se vedlegg som er en link til skjemaet. Om du ikke får åpna skjemaet, kontakt oss.

Skjemaet skal være greit å fylle ut. I et av punktene skal søker si noe om formålet med prosjektet og resultatmål.

Formålet skal beskrive hvorfor en vil gjennomføre prosjektet, den noe mer langsiktige effekten eller læringen av prosjektet. Det viktige stikkordet blir HVORFOR. 

Resultatmålet skal beskrive hva som konkret skal komme ut av prosjektet når det er ferdig, en form for sluttprodukt. Det viktige stikkordet blir HVA. Dette må ikke blandes sammen med aktivitetene/tiltakene i prosjektet som skal beskrives særskilt. Et resultatmål skal normalt være målbart.

Jo bedre disse punktene er gjennomarbeidet og konkretisert, jo bedre er sjansene for et vellykket prosjekt.

Lykke til!