Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Forum for kompetanseutvikling

80 bønder, organisasjonsfolk og byråkrater var samlet på Haraldvollen for å diskutere agronomi og rekruttering i landbruket - de to viktigste saksområdene i Tromslandbruket.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 22.02.2016

Disse utfordringene krever engasjert og positivt samarbeid mellom bøndenes organisasjoner og byråkratene på lokalt og regionalt nivå.

Godt forberedte, dyktige innledere og mange unge deltakere bidro til stort og positivt engasjement i forsamlingen.

Konferansen ble innledet av musiker Dagfinn Hansen som hadde tonesatt og framførte tekster av Arne Lyngås.

Landbruksdirektør Berit Nergård Nyre drog innledningsvis opp noen problemstillinger omkring «det grønne skifte» med muligheter og utfordringer i tilknytning til Tromslandbruket i forhold til klima- og energiutfordringer, nasjonale og internasjonale problemstillinger og rammebetingelser.

OM AGRONOMI
Det som er god agronomi er godt for økologien og miljøet og for økonomien
, kan stå som konklusjon på professor ved Norges miljø- og biovitenskaplige universitet, Trond Børresens foredrag om jordpakking og strategier for å redusere problemene med jordpakking. Med fokus på de praktiske tilpassinger for å unngå jordpakking fortalte gårdbruker Øystein Iselvmo hvordan han planlegger og gjennomfører arbeidsoperasjoner på jordene for å unngå jordpakking.

«Agronomiprosjektet» i regi av NIBIO, Norsk landbruksrådgiving mfl. har som mål, gjennom fokus på god jord- og plantekultur, å bidra til større, rimeligere og bedre grovfôravlinger.  Prosjektleder for dette prosjektet, stasjonsbestyrer Odd-Arild Finnes orienterte om prosjektet og planene framover.

OM REKRUTTERING
De tre påtroppende gårdbrukerne Kristian Rognli med sau fra Lyngen, Tine Lingrasmo med geit fra Lakselvbukt i Tromsø og Line Mari Ryvoll med melkekyr fra Tranøy fortalte engasjert og balansert om deres motivasjon for å satse på bondeyrket. De la blant annet vekt på interessen for dyr, et selvstendig yrke i pakt med naturen, bidra til å løse viktige samfunnsoppgaver som å produsere sunn mat og energi, har vurdert andre yrkesvalg opp mot å være bonde. Bondeyrket gir også andre muligheter som å utnytte gårdens ressurser til interessante tilleggsnæringer. Bondeyrket byr samtidig på faglige utfordringer.

De pekte også på viktigheten av, allerede mens barna er små, snakke om gårdens framtid og ta de med på ulike gårdsaktiviteter og på den måten gi de tilhørighet til gården og stedet. Viktig hverken å svartmale eller forskjønne denne livsstilen.

De poengterte også viktigheten av å ha faglige og sosial nettverk, i dag begynner det å bli langt mellom yrkeskolleger der en kan utveksle erfaringer, ta opp felles problemstillinger mv. De er klar over at det spesielt i en etablerings- og oppbyggingsfasen er mye arbeid med liten timefortjeneste på en gård. Problemstillingen omkring kort generasjonsintervall i forhold til det yrkesaktive liv ble også berørt.

Påtroppende bonde i Oppdal, Ingunn Løvsletten fortale om nyetablert nettverk for nye og potensielt nye bønder i Oppdal/Rennebu og i andre kommuner i Sør-Trøndelag. Ved oppstarten av disse nettverkene ble det lagt hovedvekt på det sosiale, etter hvert tar de opp faglige spørsmål på møter, arrangerer studieturer og mye mer. Nettverkene drives av de nye/påtroppende bøndene selv med noe sekretærhjelp fra kommunen. Hun er svært fornøgd med dette tltaket og anbefaler andre å gjøre tilsvarende.

Daglig leder i 4H Troms, Anne Kari Eliassen presenterte 4H som rekrutteringsarena. Gjennom mangfoldige arbeidsoppgaver og sjølvstendig arbeid er 4H flott arena for rekruttering til samfunnsgagnlige mennesker der produksjon av mat er det aller viktigste. Anne Kari oppfordret til å bidra til å få på plass flere 4H-klubber, det eneste som trengs er 5 interesserte barn/unge, noen interesserte foreldre/voksne og et sted å være. 

Hanne Storteig ved Troms landbruksfaglige senter presenterte til slutt en mangslungen liste over aktuelle kompetansetilbud som fagsenteret arrangerer eller samarbeider om.

Forum for kompetanseutvikling er et samarbeid mellom Fylkesmannen i Troms og Troms landbruksfaglige senter.

----------------------------------------------

Landbruksdirektør Berit Nergård Nyre. Foto: Fylkesmannen i Troms

Trond Børresen. Foto: Kirsti Kleppe

Øystein Iselvmo. Foto: Kirsti Kleppe 

Odd-Arild Finnes. Foto: NIBIO/Rune Muladal

Kristian Rognli, Tine Lingrasmo og Line Mari Ryvoll. Foto: Kirsti Kleppe

 Ingunn Løvsletten. Foto: Kirsti Kleppe

Anne Kari Eliassen, 4H Troms

Hanne Storteig. Foto. Kirsti Kleppe 

-----------------------------------------------------

Publisert/Fylkesmannen i Troms/Alf Bjerkås