Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Bygdeutviklingsmidler - søknadsfrist 15. mars og 1. oktober 2015

Fylkesmannen i Troms tildeler bygdeutviklingsmidler til utredning og tilrettelegging. Midlene kan tildeles prosjekter som vil kunne utløse ny landbruksbasert verdiskaping i Troms. Søknadsfrist er 15. mars og 1. oktober 2015.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 03.02.2015

Bygdeutviklingsmidler (BU-midler) avsettes over jordbruksavtalen og skal legge til rette for langsiktig og lønnsom verdiskaping med utgangspunktet i landbrukets ressurser generelt og landbrukseiendommen spesielt. Fra 2015 er ikke lenger utednings- og tilretteleggingsmidlene som Fylkesmannen forvalter regulert av forskrift. Føringer gitt i fulllmaktsbrev fra Landbruks- og matdepartementet gir rammer for bruken av midlene. Innenfor rammer fastsatt i jordbruksoppgjøret, statsbudsjettet og regionale bygdeutviklingsprogram, kan midlene gis til tiltak som skal bidra til økt matproduksjon, og til utvikling og modernisering av det tradisjonelle landbruket, samt til utvikling av andre landbruksbaserte næringer. Støtte til økologisk landbruk kan inngå som en del av tilretteleggingstiltakene.

Hvem kan søke?
Midler kan gis til organisasjoner, institusjoner, kommuner og ulike former for samarbeidsorganer, hovedsakelig innenfor landbruket, med sikte på å understøtte landbruket og ny næringsvirksomhet i fylkene.

BU-midler forvaltet av Fylkesmannen i Troms kan gis til: 

 • Utrednings- og tilretteleggingstiltak (søknadsfrist 15.mars og 1.oktober). Det kan gis tilskudd til utrednings- og tilretteleggingstiltak med inntil 50 % av godkjent kostnadsoverslag.
 • Økologiske utviklingstiltak (søknadsfrist 15.mars). Det kan gis tilskudd til økologiske utviklingstiltak med inntil 75 % av godkjent kostnadsoverslag.

Fylkeskommunen forvalter midler til rekruttering og kompetanse i landbruket. Søknader om midler til dette formålet, henvises derfor i hovedsak dit. Søknadsfrist på disse midlene var for 2015 den 1. februar. Det er imidlertid mulig å søke BU-midler til utrednings- og tilretteleggingstiltak til dette formålet. Midler til mindre kurs og arrangementer kan søkes gjennom hele året. Sametinget forvalter også midler til jordbruksformål på vegne av Landbruks- og matdepartementet, www.sametinget.no . Troms fylkeskommune forvalter RUP-midler som bl.a. kan benyttes til næringsformål, for mer informasjon se www.tromsfylke.no  

Satsingsområder for bruk av BU-midler

Mål og prioriterte satsingsområder for landbruksrelatert næringsutvikling i Troms er beskrevet i Regionalt næringsprogram for landbruket i Troms 2013-2016 (RNP). Programmet gir blant annet retning for bruk av BU-midler til utredning og tilrettelegging som forvaltes av Fylkesmannen og til bedriftsrettede tiltak som forvaltes av Innovasjon Norge, men også andre midler forvaltet av Troms fylkeskommune og Sametinget. Programmet revideres i Regionalt partnerskap for landbruksbasert næringsutvikling i Troms i møte 6.3.2015.

Av programmet, sist revidert mars 2014, fremgår følgende satsingsområder:

 • Rekruttering og kompetanse
  • Generasjonsskifte (Innovasjon Norge)
  • Praktikant i landbruket (Fylkesmannen, gått ut)
 • Produksjon av mat
  • Grovfôr- og beitebasert husdyrproduksjon
  • Poteter, grønnsaker og bær
  • Økologisk mat
 • Skog, trevirke og bioenergi
  • Økt bruk av trevirke
 • Bygdenæringer
  • Lokal mat, matspesialiteter og grønt reiseliv
  • Inn på tunet

RNP blir revidert av regionalt partnerskap for landbruksrelatert næringsutvikling 6.3.2015. Det kan forekomme justeringer i satsingsområdene som følge av revisjonen og nye føringer fra Landbruks- og matdepartementet. Dette vil bli opplyst på våre nettsider.

Om søknaden

Søknadsskjema for BU-midler til utviklings- og tilretteleggingstiltak for Troms skal brukes. Prosjektbeskrivelse og budsjett med fullstendig kostnadsoverslag og finansieringsplan skrives i eget vedlegg.

Søknaden sendes Fylkesmannen i Troms, postboks 6105, 9291 Tromsø eller fmtrpostmottak@fylkesmannen.no

Bedrifter og foretak kan søke støtte hos Innovasjon Norge. Se mer informasjon på Innovasjon Norge sine nettsider.