Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Arktisk landbruk

De tre fylkesmennene i Nord-Norge mottok i 2012 tilsagn på til sammen 9 millioner kroner fordelt på tre år fra Landbruks- og matdepartementet, til satsing på Arktisk landbruk. Midlene blir forvaltet samlet sammen med midler til næringsformål fra Sametinget. Fra 2014 bidrar også fylkeskommunen i Nordland til satsingen.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 17.02.2014

Midlene skal brukes til prosjekter som fremmer Arktisk landbruk som regionalt fortrinn. Formålet er å bidra til utvikling og økt utnytting av arktisk kvalitet som konkurransefortrinn for landbruket i nordområdene. Midlene skal fremme lønnsom verdiskaping og næringsaktivitet innenfor et bredt definert landbruksområde og bidra til økt konkurranseevne og nyskaping.


Publisert 13.10.2016

Arktisk fagskole - et kompetansetilbud for den nordnorske bonden

For å imøtekomme målsettingen om matproduksjon i hele landet, og det fortrinn som arktisk kvalitet har, ønsker Troms fylkeskommune v/Senja videregående skole å utvikle og tilby et fagskoletilbud for arktisk landbruk. I dag er det ingen naturbruksutdanning i Nord-Norge utover videregående opplæring. Det nærmeste er Nord universitet i Steinkjer.


Publisert 06.10.2016

Stress og velferd hos rein

Reinsdyr er lite håndtert av mennesker og kan derfor oppleve samling, sortering og merking som svært stressende. Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) har fått midler til et prosjekt som skal undersøke stressbelastningen hos tamrein håndtert manuelt og sammenlikne med nytt mekanisk system for veiing, fiksering og sortering.


Publisert 04.10.2016

Samisk matutviklingsseminar

I et samarbeid mellom Árran Julevsáme guovdásj / Lulesamisk senter og SlowFood Sápmi ble det arrangert samisk matutviklingsseminar i Tromsø høsten 2015. Med deltakere fra reinslakterier og foredlere av reinkjøtt i Nordland og Troms, og andre næringsdrivende med interesse for samiske mattradisjoner, ble det blant annet diskutert hvorvidt det svenske kvalitetsmerket «Renlycka» skal tilpasses norske forhold og innføres blant samiske videreforedlere av reinkjøtt. Det ble også diskutert om det er interesse for å etablere en norsk avdeling av SlowFood Sàpmi.


Publisert 29.09.2016

Et felles løft i Arktisk landbruk

Prosjektet eies av Nordnorsk Landbruksråd og har som mål å skape god informasjon og gode informasjonskanaler der man får formidlet begrepet og innholdet i Arktisk Landbruk.


Publisert 27.09.2016

Nytt system innført for klassifisering av reinslakt

For gris og storfe har det i mange år vært et system for vurdering og klassifisering av kvaliteten på slakt. Dette systemet vurderer både fettprosent og kjøttfylde, og vurderes etter fastsatte krav. Samme system er nå innført for reinkjøtt.


Publisert 22.09.2016

Nå blir det enklere å gjødsle poteten riktig

Potetdyrkeren kan få et ekstra hjelpemiddel i vekstsesongen for å avgjøre hva som er riktig nitrogengjødsling i den enkelte potetåker. Ved å bruke dette hjelpemiddelet kan en gjødsle etter behov og korrigere for effekten av varierende nedbør og andre forhold i vekstsesongen. Rett mengde nitrogen gir god kvalitet på poteten, som en viktig del av det arktiske måltidet, og sist men ikke minst, en god miljøgevinst.


Publisert 20.09.2016

Arktisk mat fra Nortura

Formål med prosjektet var å etablere en levedyktig varestrøm for arktisk kjøtt og kjøttprodukter. Nortura ønsker å satse på Thulefjord som et arktisk merke for å løfte frem de nordnorske matkvaliteter og tradisjoner som finnes i regionen. All denne satsingen skal ha utgangspunkt i nordnorske råvarer.


Publisert 15.09.2016

Mer forskningssamarbeid i Barentsregionen

I mer enn 10 år har forskere innen landbruket i Barentsregionen hatt samarbeid. Det er nå behov for å videreutvikle dette samarbeidet og nettverket. Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) har fått innvilget arktiske midler til et prosjekt der hovedmålsettingen er å styrke nettverksbygging blant forsknings- og utviklingsaktører på tvers i Barents-regionen.


Publisert 13.09.2016

I Nord-Norge drives birøkt med verdens friskeste bier

I Nord-Norge og nordlige deler av Nord-Trøndelag drives birøkt med verdens friskeste bier. Her er det et stort potensiale til å kunne høste av en fornybar ressurs og videreforedle et produkt som det er stor og økende etterspørsel etter.


Publisert 08.09.2016

Arktisk kjekjøtt

Geit og kje har en sentral plass i det nordnorske landbruket. Senja videregående skole ved Troms landbruksfaglige senter har gjennom dette prosjektet ønsket å se på mulighetene for å utnytte kje som en ressurs i det arktiske landbruket.