Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Næringsutvikling

Oppdatert 03.01.2022

Statsforvaltaren skal leggje til rette for næringsutvikling og innovasjon i samarbeid med andre regionale og lokale aktørar. Regionale og lokale fortrinn og moglegheiter skal vernast og utviklast, slik at vi sikrar det økonomiske grunnlaget for framtida. Statsforvaltaren skal også medverke til å skape eit godt samspel mellom landbruket og andre sektorar. 

Samarbeid om fylkesplanar, næringsplanar, Inn på tunet-tiltak, reiselivsplanar, utvikling av matproduksjonen, skogbruksplanar og bioenergiprogram står sentralt i dette arbeidet. 

Statsforvaltaren har ei pådrivarrolle knytt til Innovasjon Noregs utviklingsprogram for lokalmat. Utviklingsprogrammet har økonomiske  verkemiddel innan  områda vekstbedrift, bedriftsnettverk, kompetanse og omdømmebygging.

Innovasjon Noreg forvaltar bedriftsretta midlar til investering og bedriftsutvikling (IBU-midlar). Fylkeskommunen har ansvaret for regionalt næringsprogram og forvaltning av midlar til regional tilrettelegging, kystskogbruket og rekruttering og kompetanseheving  på landbruks- og matområdet.

Vis meir


Publisert 11.10.2018

Høring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Troms og Finnmark 2019-2022

Regionalt bygdeutviklingsprogram for Troms og Finnmark 2019-2022 sendes nå ut på høring. Du finner høringsdokumentene her og kan avgi høringsuttalelsen elektronisk. 


Publisert 13.08.2018

Arktisk kvalitet - god smak fra nord

Nordnorsk planteproduksjon til fôr eller mat foregår under unike vekstforhold med en kombinasjon av lange, lyse dager og lave veksttemperaturer. Dette kan påvirke smak og innholdsstoffer i plantene og gi dem en særegen arktisk kvalitet. Forskere ved Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) Holt i Tromsø har gjennomgått de studier som er gjort på dette temaet og samlet resultatene i en rapport.


Publisert 15.03.2018

Studietur folkefjøset 26.-28. juni 2018

Folkefjøset - smartere - enklere -billigere
Studietur til Trøndelag for gårdbrukere i Troms som går med byggeplaner, 26.-28. juni 2018.

 


Publisert 25.01.2018

Utviklings- og tilretteleggingsmidler 2018

Det kan nå søkes om støtte til utrednings- og tilretteleggingstiltak i landbruket. Fylkesmannen i Troms har cirka 2,3 millioner til fordeling. Søknadsfristen er 10.mars


Publisert 07.12.2017

Nytt arealbarometer for Troms

Nytt arealbarometer for Troms viser at grovfôrbasert husdyrproduksjon er bærebjelken i Tromslandbruket. Det fremgår også at til tross for beskjeden produksjon, har det siste 10-års periode vært omlag 20 % økning i grønnsaksarealet i fylket.


Publisert 06.12.2017

Vi gratulerer Wold samdrift fra Kvæfjord med BU-prisen 2017

Wold samdrift DA fra Kvæfjord fikk bedriftsutviklingsprisen i landbruket i Troms 2017. Prisen er på 50 000 kr.


Publisert 21.09.2017

Norges Vel Grunderpris

Norges Vels Grunderpris tildeles personer som har gjort en spesiell innsats i eget lokalsamfunn, organisasjon eller bedrift. Har dere en god kandidat ?


Publisert 11.09.2017

Utviklings og tilretteleggingsmidler - Landbruk

Det kan nå søkes om støtte til utviklings- og tilrettelegginstiltak i landbruket. Fylkesmannen i Troms har ca 0,9 mill til fordeling. Søknadsfrist er 15.oktober.


Publisert 10.08.2017

Ny rapport om muligheter i Tromslandbruket

Troms - mulighetenes landbruk er en rapport utarbeidet av AgriAnalyse på oppdrag fra Troms Bondelag og med støtte fra Fylkesmannen i Troms. Rapporten identifiserer flaskehalser for videre utvikling og foreslår grep som kan gjøres for å øke lønnsomheten.


Publisert 09.08.2017

Økt verdiskaping på mat fra arktisk landbruk - nyhetsbrev 2/17

Prosjekt "Økt verdiskaping på mat fra arktisk landbruk" er ute med nytt nyhetsbrev. I denne utgaven kan du blant annet lese om resultater fra workshop i mai og informasjon om konferansen "Nordnorsk mat på alle fat".