Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Embetet

Rapporter og publikasjoner:

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 14.06.2013

Tilstandsrapporten
Rapporten er ledd i Fylkesmannens dialog med kommunene, og er en klargjøring av Statens politikk på sentrale områder og hvordan denne vil påvirke kommunene i Telemark.

Nøkkeltallhefte for Telemark - presentasjon av KOSTRA-tall (statistikk)
Hensikten med utarbeidelsen av nøkkeltallhefter er å belyse den økonomiske situasjonen og forskjeller mellom kommunene i Telemark. Fylkesmannen håper nøkkeltallheftene kan være et verktøy i den økonomiske planleggingen for kommunene.