Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Staben

Leder: Assisterende fylkesmann Arne Malme

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 14.10.2012
Staben er organisert direkte under ass. fylkesmann.

Arbeidsoppgavene som er tillagt staben er i hovedsak av sektorovergripende art, eksempelvis kommuneøkonomi og arbeid tilknyttet kommunal modernisering og omstilling. Staben har samtidig ansvaret for det forberedende arbeidet ved all samordning som hører hjemme på embetsledelsens nivå, og vil ha en støttefunksjon ovenfor embetets øvrige avdelinger.

Fylkesberedskapssjefen og øvrig personell på området samfunnsssikkerhet og beredskap er også organisatorisk plassert i stab.