Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Miljøvernavdelingen

Miljøverndirektør Hans Bakke
Underdirektør Ingvar Oland

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 14.10.2012 av Administrator

Et overordnet mål for alt miljøarbeid er bærekraftig utvikling. Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forurensning til naturmangfold og forvaltning av fisk og vilt.

Fylkesmannen skal bidra til å gjennomføre den nasjonale miljøvernpolitikken. Arbeidet er forankret i lover, forskrifter og retningslinjer. Klima- og miljødepartementet og Miljødirektoratet er oppdragsgivere for dette arbeidet.

Kommunene står sentralt i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er en viktig oppgave for oss. Vi samarbeider også nært med andre statlige myndigheter, fylkeskommunen og frivillige organisasjoner.