Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Landbruksavdelingen

Landbruksdirektør Helge Nymoen
Underdirektør Marita Bruun

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 14.10.2012 av Administrator

Oppgaver
Landbruksavdelingen har ansvar for gjennomføring av landbrukspolitikken på regionalt og lokalt nivå. Fylkesmannen skal være aktiv i å skape møteplasser der det regionale nivået, kommunene og næringslivet kan møtes og gjensidig utveksle erfaringer, gi tilbakemeldinger og formidle forventninger. Fylkesmannen skal bistå kommunene med kompetanseheving og veiledning slik at kvaliteten og måloppnåelsen blir opprettholdt i løsningen av oppgavene. Landbruksavdelingen har ansvaret for å identifisere utfordringer, igangsette og gjennomføre tiltak i samarbeid med aktører lokalt og regionalt.

Kompetanse
Landbruksavdelingen har omfattende kompetanse innen jord, skogbruk og bygdeutvikling med spisskompetanse innen forvaltning, planlegging og utvikling av stedbunden næring.