Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Rovvilt

Oppdatert 03.01.2023

Bjørn, ulv, gaupe, jerv og kongeørn blir rekna som rovvilt. Det er eit hovudmål å sikre levedyktige bestandar av dei fire store rovdyrartane og av kongeørn. Samtidig er det eit mål å oppretthalde eit aktivt landbruk for å utnytte beiteressursane for sau og rein i utmark. For å nå dette todelte målet må vi forvalte rovviltbestanden, samtidig som landbruket må tilpasse seg noko i kjerneområda for rovvilt.

Dette er nokre av Statsforvaltarens oppgåver i forvaltninga av rovvilt:

  • tildele midlar til førebyggjande tiltak mot rovviltskadar og behandle søknader om erstatning for skadar som freda rovvilt har gjort på bufe
  • behandle søknader om båsfangst av jerv og gaupe
  • gi løyve til skadefelling av gaupe, jerv, ulv og bjørn innanfor tildelt kvote frå rovviltnemnda
  • stå for forvaltninga av kongeørn, mellom anna å vurdere søknader om skadefelling
  • vere sekretariat for den regionale rovviltnemnda, som skal sørgje for at rovdyrstammane blir forvalta slik at talet på dyr er så nær bestandsmålet i regionen som mogleg

Vis meir

De 4 store. Foto:Direktoratet for naturforvaltningVed behandling av St.meld. nr. 15 (2003-2004) Rovvilt i norsk natur vedtok Stortinget å opprette åtte regionale rovviltnemnder som skal ha hovedansvaret for forvaltningen av rovvilt i sin region. Rovviltnemndene har ansvaret for at den nasjonale politikken gjennomføres i sin region.

Telemark ligger innunder rovviltregion 2 sammen med Vestfold, Buskerud og Aust-Agder. Sekretariatet er lagt til Fylkesmannen i Buskerud. Les mer om regionale rovviltnemder på hjemmesidene til Miljødirektoratet eller Rovviltportalen.


Dersom det oppstår en akutt skadesituasjon hvor rovdyr gjør skade på husdyr, kan fylkesmennene etter gitte kriterier gi tillatelse til å felle det skadegjørende individet. I søknaden må det gå fram hvor det er oppstått skade, hvem som eier besetningen(e), besetningens størrelse (sau/lam), antatt skadegjører, om Statens naturoppsyn er varslet om tap av dyr, og hva som er gjort for å avverge ytterligere skade. Fylkesmannen skal etter krav fra sentrale myndigheter behandle søknad innen 3 døgn fra den er mottatt.

Henvendelse angående søknad om skadefelling kan rettes til:
Fylkesmannen i Telemark, tlf: 35 58 61 10, epost: fmtepost@fylkesmannen.no

Observasjoner av rovdyr og skader på bufe skal rapporteres til Statens naturoppsyn ved regional rovviltansvarlig:
Espen Marker, tlf. 975 70 975, epost: espen.marker@dirnat.no          

                               ---------------------------------------------


Publisert 10.09.2018

10. september starter lisensfelling på jerv

Her kommer informasjon om lisensfelling av jerv i Rovviltregion 2 (Telemark, Vestfold, Buskerud og Aust-Agder) for 2018/2019.


Publisert 10.11.2017

Opnar ikkje for kvotejakt på gaupe i 2018

Rovviltnemnda i region 2 har vurdert kvotejakt på gaupe, og komen fram til at det ikkje skal opnast for jakt i 2018.


Publisert 30.10.2017

Erstatning for husdyr drept av fredet rovvilt

1. november 2017 er søknadsfrist for erstatning for husdyr drept av fredet rovvilt.


Publisert 01.02.2017

Gaupejakta starter i dag 1. februar

Kvotejakt på gaupe i 2017 foregår i perioden 1. februar til og med 31. mars, men stanses tidligere ved fylt kvote.


Publisert 30.08.2016

Vedtak om lisensfelling av ulv for 2016/2017

Rovviltnemnda i region 2 har vedtatt kvote på to – 2 – ulver i 2016/2017.


Publisert 01.02.2016

Gaupejakta 2016 er stoppet

Kvotejakt på gaupe er i perioden 1. februar til og med 31. mars.  
Rovviltnemda har fastsatt en kvote på 25 dyr,
hvorav maksimalt 8 hunner eldre enn ett år.


Publisert 01.02.2016

Revisjon av forvaltningsplan for rovvilt

Rovviltnemnda i region 2 har meldt oppstart om revisjon av forvaltningsplanen for rovvilt. Alle ønskes velkommen til å gi forhåndsinnspill før selve planarbeidet iverksettes.


Publisert 29.01.2016

Kvotejakt på gaupe i 2016

Hele kvoten er tildelt fra jaktstart 1. februar og er fordelt mellom sju jaktområder. I de to første ukene av jaktperioden er familiegrupper (mordyr med unger) som opptrer sammen unntatt fra tillatelsen. 


Publisert 25.01.2016

Erstatningsoppgjør for tap av sau til fredet rovilt

Tapet av sau og lam til fredet rovvilt gikk ned i Telemark i 2015.


Publisert 22.01.2016

Regler for bruk av fangstbås til gaupe under kvotejakt

Redskapene som fanger viltet levende, må alle ha mål ut fra hensynet til dyrets bevegelsesfrihet. Husk at under bruk av alle fangstredskap som fanger viltet levende er hyppig tilsyn en viktig forutsetning.