Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Jomfruland nasjonalpark er opprettet

Den ytre delen av kysten i Kragerø ble nasjonalpark etter vedtak av Kongen i statsråd 16. desember 2016.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 16.12.2016

Den ytre delen av kysten i Kragerø ble nasjonalpark etter vedtak av Kongen i statsråd 16. desember 2016. Det ble også opprettet et landskapsvernområde på Stråholmen. Jomfruland nasjonalpark er på ca. 117 kvadratkilometer og omfatter produktive sjøområder, rikt naturmangfold og vakre landskaper i Kragerø kommune fra Bamble i nord til Risør i sør.

Etter en god prosess med aktiv medvirkning fra organisasjonene i Kragerø og Kragerø kommune i over tre år, er nå Jomfruland nasjonal park en realitet!  Raet nasjonalpark i Aust-Agder ble opprettet samme dag og landet har nå fire marine nasjonalparker. Fra før hadde vi Ytre Hvaler og Færder nasjonalparker der det også er store sjøområder. Til høyre finner du faktaark, foredrag til Kongelig resolusjon, kart og verneforskrifter.

Mange gleder seg over nasjonalparken, og sentrale personer i arbeidet lokalt uttrykker det slik:

Ordfører i Kragerø, Jone Blikra som har vært Kragerø kommunes fremste pådriver etter å ha overtatt stafettpinnen fra tidligere ordfører Kåre Preben Hegland:

«Takket være en grundig prosess med faglige utredninger og en bred involvering av lokalsamfunnet har vi kommet til et enstemmig politisk vedtak om opprettelse av Jomfruland nasjonalpark og Stråholmen landskapsvernområde. En prosjektgruppe sammensatt av forskjellige interessegrupper og en grundig prosjektleder har gjort en formidabel jobb. Dialogmøter med Miljødirektoratet og Klima- og miljødepartementet førte til slutt til gode løsninger i spørsmål som var viktige for lokalbefolkningen. På vegne av hele kommunen er jeg stolt over å kunne dele en slik Perle som denne nasjonalparken med alle som bor her og alle som besøker oss i fremtiden. Som ordfører gleder jeg meg til åpningen av Jomfruland Nasjonalpark her i Kragerø og det som blir kommunens oppgaver i forvaltningen av nasjonalparken fremover.»

 

Fylkesmann i Telemark, Kari Nordheim-Larsen som har vært prosjekteier og ansvarlig for det lokale utredningsarbeidet:

«Dette er en stor dag for Telemark! Vi gratulerer innbyggerne i Kragerø spesielt med nasjonalparken! Nasjonalparken vil sikre vår flotteste kystnatur, landskapet og kulturarven. Den vil også gi mer kunnskap, stolthet og attraksjonskraft.

Kari Nordheim-Larsen takker alle gode krefter som har bidratt i verneprosessen og nevner spesielt at uten det gode samarbeidet med organisasjonene i Kragerø og at Kragerø kommune har tatt en aktiv rolle, ville det vært vanskelig å få til dette løftet for Kyst-Telemark. Både Miljødirektoratet og Klima- og miljødepartementet har vært lydhøre overfor ønsker og behov lokalt, slik at det har vært mulig å finne gode løsninger.

Vi gleder oss til åpningsfesten på forsommeren i 2017. Jomfruland nasjonalpark vil bli til glede for alle og vi må bruke den med omtanke!»

 

Sven Tore Løkslid, fylkesordfører: «En kjempenyhet for Telemark! Jomfruland nasjonalpark bekrefter det vi visste fra før: Skjærgården vår er unik. Nasjonalpark-statusen vil uten tvil profilere kyst-fylket i enda større grad i tida fremover. Her er det bare muligheter! Gratulerer Kragerø, og gratulerer Telemark. En stor takk til alle gode krefter som har bidratt i prosessen.»

 

 

 

Lise Wiik, tidligere fylkesvaraordfører: «Det har vært hyggelig å være med på arbeidet med Jomfruland nasjonalpark. . Gode prosesser og involvering av lokalbefolkningen sikrer at lokalt særpreg er tatt hensyn til, og at det naturlige livet fortsetter. Samtidig sørger vi nå for å sikre det unike i dette området. Telemark er stolt av Jomfruland nasjonalpark!»

 

 

 

Talsperson for organisasjonene på øyene i nasjonalparken, Torstein Kiil, som er en av dem som har brukt mye tid og krefter på arbeidet med nasjonalparken:

Med nasjonalpark går vi inn i en ny tid for den ytre del av Kragerøskjærgården. Den gamle forvaltningen med mange verneområder opphører. Befolkningen representert ved organisasjonene på Jomfruland og Stråholmen har gjennom hele planprosessen vært aktive med innspill som skal sikre forutsigbarhet, ivaretagelse av naturmangfoldet og ikke minst gi fastboende og hyttefolk mulighet til å utøve sine daglige gjøremål, uten å komme i konflikt med regelverket. Fylkesmannen har på en utmerket måte ledet arbeidet og klart å gjøre de nødvendige tilpasninger. Kragerø kommunestyre har gitt en meget god støtte til de synspunkter og merknader som har kommet fra organisasjonene. Dette har vært et forbilledlig samarbeid som viser at god organisering og åpen kommunikasjon, gir resultater.

Miljødirektoratet har derimot skapt frustrasjon ved flere ganger å endre verneforskriften uten lokal forankring og kunnskap. Heldigvis har vi fått stor forståelse for kommunestyrets og våre anmerkninger i Klima – og Miljødepartementet og som i sluttfasen har endret verneforskriften. Dermed får vi en nasjonalpark som forhåpentlig har den nødvendige robusthet som fremtiden krever. Et nasjonalparkstyre bestående av lokale politikere og med en prøveperiode med lokale grunneiere, bør gi grunnlag for en god kunnskapsbasert forvaltning.  Vårt ønske er at nasjonalparken skal ta vare på og videreføre det store unike naturmangfoldet og det vakre landskapet. Dette er en stor arv til kommende generasjoner.»

Kontaktpersoner:

Fylkesmann i Telemark

Kari Nordheim-Larsen

48 86 77 26

Ordfører i Kragerø

Jone Blikra

92 46 29 89

Telemark fylkeskommune

Lise Wiik

98 11 89 66

Utvalgte kulturlandskap Stråholmen

Torstein Kiil

99 59 54 19

Jomfruland Vel

Ruth Ellegård

48 13 82 94

Utvalgte kulturlandskap Jomfruland

Viggo Nicolaysen

46 44 54 15

Stråholmen Vel

Bjørn Kristoffer Dolva

91 58 50 57

Jomfruland Hytteeierforening

Erling Krogh

92 61 74 53

Jomfruland Landbrukslag

Arne Olav Løkstad

45 63 3080

Naturvernforbundet i Kragerø

Per Erik Schulze

46 51 21 67

Visit Kragerø

Hege Lier

99 24 14 16

Telemark Fiskerlag

Roy Kristensen

97 69 70 99

Fiskeridirektoratet Sør

Gunnar S. Larsen

95 02 26 96

Prosjektleder hos Fylkesmannen

Morten Johannessen

90 13 23 67

Prosjektleder i Kragerø kommune         

Elke Karlsen

99 59 54 19