Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Klima

Oppdatert 20.01.2023

Utsleppet av klimagassar i Noreg må ned for at vi skal nå dei internasjonale og nasjonale måla som er definerte i Parisavtalen og klimalova. Vi kan avgrense klimaendringane ved å redusere klimagassutslepp og å auke opptak og binding av karbon. Samtidig må vi erkjenne at klimaet alt er i ferd med å endre seg, og at vi må tilpasse oss eit endra klima.

Utsleppsreduksjonar

Statsforvaltaren skal arbeide for å redusere utslepp av klimagassar på ei rekkje område. Vi er bindeleddet mellom nasjonal klimapolitikk og kommunar og andre aktørar i fylket. Statsforvaltaren har dessutan ein viktig funksjon i å følgje opp planarbeidet i kommunane, både som rettleiar i kommunal planlegging og ved å fremje motsegn dersom planar er i strid med nasjonale retningslinjer. På landbruksområdet informerer og rettleiar vi om tiltak og verkemiddel som kan redusere klimagassutsleppa og auke opptak og binding av karbon. Vi jobbar for å formidle kunnskap og informasjon om klima til kommunane innanfor alle ansvarsområda våre. Dette gjer vi gjennom dialog med kommunane og gjennom samlingar, kurs og konferansar.

Klimatilpassing

I Noreg betyr klimaendringane i hovudsak høgare gjennomsnittstemperatur, auka nedbørintensitet, auka avrenning, færre dagar med snø, auka havnivå og konsekvensar for naturmiljøet. Endringane gir auka risiko for flaum, stormflo, skred (både jordskred og snøskred) og skader som følgje av overvatn. Klimaendringane har også meir sakteverkande effektar på natur og samfunn, som endringar i artar og økosystem og endra vilkår for naturbaserte næringar som fiskeri, landbruk og reiseliv. Klimaendringane har ulike konsekvensar i ulike område av landet, og nødvendige tiltak kan variere frå stad til stad. 

Statsforvaltaren skal bidra til at samfunnet klarer å avgrense den negative effekten av klimaendringane. Rolla vår er å ta avgjerder og vere rettleiar innan fleire av fagområda våre. Arealplanlegging har ei nøkkelrolle i klimatilpassingsarbeidet, og Statsforvaltaren rettleiar og kan komme med motsegn. Statsforvaltaren har dessutan ei sentral rolle innanfor regional samfunnstryggleik og beredskap, som omfattar tilsyn, rettleiing og risikoførebyggande arbeid, og handtering av akutte situasjonar. Landbruk, avløp, naturforvaltning og vassforvalting er andre fagområde der Statsforvaltaren kan vere med og bidra til at samfunnet er førebudd på å tole konsekvensane av et endra klima.

Vis meir


Publisert 20.11.2018

Kommunar kan søkje støtte til klimatilpassing

Søknadsfristen er 15. februar.


Publisert 22.06.2018

3 millionar kroner til klimavennlege byggjeprosjekt i Skien

Gjennom tilskotsordninga Klimasats har Miljødirektoratet delt ut i alt 150 millionar kroner til norske kommunar og fylkeskommunar. Midlane går til prosjekt som hjelper til klimagassreduksjon og omstilling til lågutsleppssamfunnet.


Publisert 16.04.2018

Klimasatsmidler til ladestasjoner og nettverksarbeid i Telemark

Miljødirektoratet mottok 355 søknader til tilskuddsordningen "Klimasats – støtte til klimasatsing i kommunene" til søknadsfristen 15. februar 2018. 


Publisert 21.02.2018

Rekordmange søknader om Klimasats-støtte

Miljødirektoratet har fått over 350 søknader, av disse er 15 søknader fra Telemark


Publisert 24.01.2018

Ny skole i massivtre under oppføring i Sauland - med økonomisk støtte fra Klimasatsordningen

Nytt skolebygg og ny flerbrukshall i massivtre reiser seg nå i Sauland. Dette er det første skolebygget av denne typen i Telemark.


Publisert 15.01.2018

Webinarer om lokalt klimaarbeid

Fram mot sommeren 2018 vil Miljødirektoratet arrangere webinarer om lokalt klimaarbeid for kommunene.


Publisert 15.11.2017

Regionalt klimaarbeid – til nytte for kommunane

Kommunane og alle innbyggarane i Telemark kan no sjekke sine eigne klimagassutslepp på nettstaden klimakost.no


Publisert 21.08.2017

15 millioner til klimatiltak i Telemark

Gjennom tilskuddsordningen Klimasats har Miljødirektoratet delt ut i alt 150 millioner kroner til norske kommuner og fylkeskommuner. Telemark har fått mer enn 10  prosenter av denne potten! 


Publisert 17.02.2017

Ni kommuner i Telemark har søkt om Klimasats-støtte

Fristen for å søke klimasatsmidler gikk ut 15. februar og for Telemark kom det inn 19 søknader innen fristen.


Publisert 03.02.2017

Klimakonferanse for Telemark

«Klimaet i Telemark er i endring – hvordan skal vi møte utfordringen?» var temaet for klimakonferansen som ble avholdt den 18. januar på Høgskolen i Sørøst Norge, Campus Bø.