Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Forvaltningsplan Skjærgårdsparken Telemark

I desember 2006 ferdigstilt og godkjent Fylkesmannen forvaltningsplan for Skjærgårdsparken i Telemark.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 19.03.2014
Skjærgårdsparken Telemark omfatter med dette alle sikra og tilrettelagte områder for allmennhetens friluftsliv langs kysten vår – i alt 143 områder. Det planlegges nye tiltak i årene framover for om lag 13,5 mill kroner. Miljøverndepartementet og Direktoratet for naturforvaltning, Telemark fylkeskommune og kystkommunene bes om økte bevilgninger til samfinansiering av foreslåtte tiltak.

Bakgrunn
Bamble har hatt skjærgårdspark siden 1986 og Kragerø siden 1994. Porsgrunn kommune sikret allerede på 1960-tallet store friluftslivsområder for allmennheten i kommunal regi og med LANGØYHAVN - Photo: Mapaid ASstatstilskudd til erverv. Skien kommune eier og drifter Røra badeplass og bidro i sin tid til sikring og opparbeiding av både Olavsberget og Rognstranda. Telemark fylkeskommune eier flere av friluftslivsområdene ved kysten. Til sammen utgjør de offentlige friluftsområdene på Telemarkskysten mer enn 12 500 dekar fordelt på 143 områder/eiendommer.