Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Friluftsliv

Oppdatert 03.01.2023

Alle skal ha høve til å oppleve friluftsliv i naturen og i nærmiljøet, for eksempel å gå turar, å plukke bær og sopp, og å jakte og fiske. Å leggje til rette for friluftsliv er eit viktig tiltak for betre folkehelse. 

Statsforvaltaren skal ta hand om nasjonale friluftsinteresser knytte til strandsona, vassdrag og fjellområde. 

Under behandlinga av saker om arealdisponering skal både Statsforvaltaren, fylkeskommunen og kommunane ta omsyn til allmenta må få høve til å oppleve friluftsliv. Fylkeskommunen kan gi tilskot til tiltak som motiverer til å delta i friluftsliv, og til å sikre og opparbeide friluftsområde. 

Jakt og fiske

Alt vilt er freda dersom ikkje anna er bestemt i lova eller ved eigne vedtak. Det er Miljødirektoratet som fastset jakttida for ulike artar, men kommunane kan forlengje eller forkorte jakttida for enkelte artar. I verneområde kan det gjelde spesielle reglar for jakt eller vere jaktforbod. Kommunane er styresmakt for det meste av viltforvaltninga, mens fylkeskommunen har ein rettleiarfunksjon og Statsforvaltaren er klageinstans.

Statsforvaltaren har ansvar for forvaltninga av laks og sjøaure, sårbare bestandar av innlandsfisk og fisk i regulerte vatn. Statsforvaltaren samlar inn fangststatistikk frå lakse- og sjøaurefisket, registrerer deltaking i sjølaksefisket og deler ut tilskot frå det statlege fiskefondet. Overvaking er viktig for å kunne ta vare på og styrkje fiskebestandane. Statsforvaltaren har tett kontakt med grunneigarar og jakt- og fiskelag, og samarbeider tett med politiet, Statens naturoppsyn og Kystvakta om oppsyn med fiskeressursane.

Miljødirektoratet har ansvar for fiskereguleringar i elv og sjø og utarbeider forskrifter for fiske av laks og sjøaure.

Fylkeskommunen har ansvar for innlandsfisk av ikkje-trua bestandar i vatn som ikkje er regulerte. 

Vis meir

Lenker til mer informasjon om tema innenfor friluftsliv:

Fritidsfiske - Miljødirektoratet

Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst med kommentarer, instrukser og avtaler - Miljødirektoratet

Brosjyre om Allemannsretten - Miljødirektoratet

Brosjyre om Allemannsretten i strandsonen - Miljødirektoratet

Brosjyre om Naturvennlig tilrettelegging for friluftsliv - Miljødriektoratet

Hvitveisblomstring på Jomfruland                                                  


Publisert 06.11.2017

Friluftslivsområdet Sandvika i Bamble

Miljødirektoratet betaler ut kr 1 030 000 til sikring og for å legge til rette for friluftsliv i Sandvika i Bamble kommune.


Publisert 19.12.2016

Miljødirektoratet gir 1,43 mill kr til istandsetting av bygninger i Sildevika

For å få på plass en mer aktivt lokal forankring eierskap har Fylkesmannen i Telemark og Porsgrunn kommune vært i dialog om overføring av forvaltningsansvar fra fylkesmannen til kommunen. Med dette tilskuddet er en viktig premiss på plass for å få til en avtale om framtidig kommunal forvaltning av Sildevika.


Publisert 04.05.2016

Sikring av Neslandsvatn turveg

Statlig medvirkning til sikring av Neslandsvatn turveg i Drangedal som friluftslivsområde for allmennheten.


Publisert 19.03.2014

Forvaltningsplan Skjærgårdsparken Telemark

I desember 2006 ferdigstilt og godkjent Fylkesmannen forvaltningsplan for Skjærgårdsparken i Telemark.


Publisert 07.05.2013

Lettere å telte i strandsonen?

En forskrift til friluftsloven blir i disse dager sendt ut på høring. Høringsfristen er satt til 1. juli.


Publisert 06.05.2013

Dugnad på fyret

Sist lørdag ble det tradisjonen tro holdt felles dugnad på fyrstasjonsområdet på Langøya utafor Langesund.Akkurat i år fyller andrebetjentboligen på fyret 100 år.


Publisert 24.04.2013

Uttalelse - Landsverneplan for eiendommer eid av Miljøverndepartementet

Fylkesmannen ser det som svært positivt at de påstående bygningene får en vernestatus, og at bevaring inngår som en viktig del av forvaltningen av friluftslivsområdene.


Publisert 14.03.2013

Ny landsverneplan for bygg på statens friluftslivsområder på høring

Tre bygninger i Skjærgårdsparken Telemark foreslås vernet


Publisert 14.03.2013

Fjellområdet på Gaustatoppen kan sikres som offentlig friluftslivområde

Direktoratet for Naturforvaltning (DN) tilbyr overfor Skifte eiendom at 700-800 daa fjellareal øverst i Gaustatoppen blir statlig sikret friluftslivområde.