Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Fiskeforvaltning

Oppdatert 29.12.2022

Statsforvaltaren har ansvar for forvaltninga av laks og sjøaure, sårbare bestandar av innlandsfisk og fisk i regulerte vatn.

Statsforvaltaren samlar inn fangststatistikk frå lakse- og sjøaurefisket, registrerer deltaking i sjølaksefisket og deler ut tilskot frå det statlege fiskefondet. Overvaking er viktig for å kunne ta vare på og styrkje fiskebestandane. Statsforvaltaren har tett kontakt med grunneigarar og jakt- og fiskelag, og samarbeider tett med politiet, Statens naturoppsyn og Kystvakta om oppsyn med fiskeressursane.

Miljødirektoratet har ansvar for fiskereguleringar i elv og sjø og utarbeider forskrifter for fiske av laks og sjøaure.

Fylkeskommunen har ansvar for innlandsfisk av ikkje-trua bestandar i vatn som ikkje er regulerte. Fylkeskommunen har også ansvar for tildeling av fiskeoppdrettskonsesjonar.

Vis meir

Mye vann i laksetrappa i Skien, oktober 2010.

 


Publisert 24.07.2018

Fiskebiologisk undersøkelse av Bandak

Hensikten med undersøkelsen var å oppdatere status for fiskebestandene og vurdere reguleringseffekter i Bandak.


Publisert 02.11.2017

Godt nytt for elvemuslingen og storauren i Bøelva

Bøelva er ei svært viktig gyte- og oppvekstelv for storaure og laks, og dessuten ein levestad for den sårbare elvemuslingen. Dei planlagte kraftverka i Herrefoss og Oterholtfoss blir truleg ikkje bygd ut.


Publisert 20.10.2017

Innkalling av kraftverk til konsesjonsbehandling

NVE har vedtatt å innkalle Skotfoss kraftverk og de tre Eide kraftverkene (Møllefossen) til konsesjonsbehandling etter vannressursloven § 66.


Publisert 09.06.2016

Fisketiltak i Lilleelva

Utleggelsen av gytegrus har medført en mangedobling av yngeltettheten i tiltaksområde. Dette er svært positivt.


Publisert 01.04.2016

Informasjon om gjenutsetting av laks og storørret

Norsk institutt for naturforskning (NINA) har laget en brosjyre om hvilke forhold påvirker overlevelse og atferd hos gjenutsatt laks.


Publisert 06.07.2015

Nyheter om fiskesperra


Publisert 29.04.2015

Død fisk i fiskesperra – krever oppfølging og nye tiltak

Våre lokale tilsynspersoner på Kjeldal oppdaget i helga flere døde fisk nede på bunnen i fiskesperra på Kjeldal


Publisert 28.04.2015

Prøvefiske mellom Kjeldal og Hogga

TJFF Telemark var ute på oppdrag for Fylkesmannen i Telemark.


Publisert 23.04.2015

Biologiske undersøkelser i kalkede innsjøer

Rapport fra biologiske undersøkelser i kalkede innsjøer Telemark i 2014.


Publisert 26.01.2015

Nytt år med svake laksefangster

Nye tall fra SSB viser at rapportert totalfangst av laks i Norge i 2014 ligger på samme nivå som bunnåret 2013.


Kontaktpersonar

Miljødirektoratet: Tiltakshåndbok for bedre fysisk miljø

Publikasjon fra Miljødirektoratet:  "Tiltakshåndbok for bedre fysisk miljø" viser hvordan vi best rehabiliterer våre elver slik at elvelevende arter får gode livsvilkår.

Håndboka er ferdigstilt av UNIMILJØ med tilskudd fra Miljødirektoratet.

Les mer på Vannportalen.

Last ned håndboka her.