Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Landbruk og mat

Oppdatert 09.05.2022

Den viktigaste samfunnsoppgåva til norsk landbruk er å sikre nok trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket medverkar òg til desentralisert busetjing og næringsliv over heile landet, miljøgode som bevaring av biologisk mangfald, kulturlandskap og dei karbonlagra som skogen og jorda utgjer. Landbruket speler òg ei viktig rolle for å vidareføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er eit politisk mål å halde oppe eit levande landbruk i heile landet. Statsforvaltaren skal medverke til å gjennomføre den nasjonale landbrukspolitikken ved hjelp av informasjon, forvaltning av verkemiddel og lokalt tilpassa tiltak. Statsforvaltaren skal blant anna

  • gi råd og assistanse til kommunane
  • kontrollere kommunane
  • behandle klager på kommunale vedtak innanfor landbrukslovgivinga
  • arbeide saman med andre regionale etatar og organisasjonar for næringsutvikling innanfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsetjingar for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å avgrense nedbygging av dyrka og dyrkbar jord og skog

Statsforvaltaren rettleier også kommunar, organisasjonar, næringsaktørar og bønder om moglegheitene som finst i det offentlege systemet. Statsforvaltaren støttar opp under aktivitetar knytte til utvikling og bevaring av regionale matkulturar, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt retta mot barn og unge.

Andre viktige offentlege aktørar innan landbruk er:

Vis meir


19.12.2018

Jordvettregel nr 9: Spar på matjorda

2018 har vært et år med ekstra satsing på jordvernet i Telemark. Det er blitt mer oppmerksomhet knyttet til verdiene av jord, og vi ser at stadig flere kommuner tar jordvern på alvor.


19.12.2018

Høyring - Forvaltningsplan for Utvalt kulturlandskap Hjartdal og Svartdal

Fylkesmannen sender med dette forslaget til forvaltningsplan for Utvalt kulturlanskap i Hjartdal og Svartdal på høyring. Forvaltningsplanen skal vere ein rettleiar for grunneigar/brukar og forvaltninga om å ta vare på kulturlandskapet i Hjartdal og Svartdal.


18.12.2018

Besøk av landbruksminister Bård Hoksrud

Sommeren 2018 har vært preget av tørke i skogen, høy skogbrannfare og mange skogbranner i store deler av landet. I Telemark førte vedvarende tørke, ekstrem varme og mangel på regn til høy skogbrannfare og stadig økende varsling om dette.


12.12.2018

Klosterøya - med urbant landbruk som transformasjonsverktøy av nedlagt industritomt

Mulighetsstudien Urban dyrking på nedlagt industritopt - en mulighetsstudie om utvikling av grønn bydel på Klosterøya øst er nå gjennomført og blir et viktig dokument i det videre arbeidet med transformasjonen av øya. Studien handler om hvordan urbant landbruk kan bidra til å utvikle et helhetlig konsept for bydelen, med vekt på bærekraft, inspirasjon, livskvalitet og trivsel.


11.12.2018

Jordvettregel nr. 8: Vend i tide...

...det er ingen skam å snu i en sak, retter fokuset mot ansvaret for å gjøre langsiktige vedtak.


05.12.2018

Økouka Telemark 2018

ØKOUKA Telemark ble i 2018 gjennomført med 45 arrangementer i løpet av uke 39. Arrangementene var en god blanding av kurs for barn og voksne med ulike temaer, foredrag, hagevandringer, åpen økologisk gård, vinsmaking, matkurs og åpne gårdsbutikker og -landhandler samt markeder.


03.12.2018

Ostemedaljer til Telemark

Mange produsenter fra Telemark har vunnet gjeve priser for osten sin. Det setter Telemark på verdenskartet!


03.12.2018

Fylkesnytt fra Telemark 3/2018

Fylkesmannen i Telemark er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, med blant annet en artikkel om flere ostemedaljer til Telemark under Oste-VM 2018 i Bergen.


29.11.2018

Draumetilhøve for granborkbiller?

Det var masseutbrot av granborkbiller i Noreg på 1970 og -80-talet. Billene tok livet av svært mange tre, og samfunnet og skogeigarane leid store økonomiske tap. Tørkesomrar var årsaka. Korleis er stoda i Telemark etter den tørre sommaren 2018?


22.11.2018

Andelsgardar og politikarar i møte med "Haver til Maver" - danskane si store satsing på skolehagar som kunnskapsarena for auka berekraft

I oktober arrangerte Økologisk Norge, i samarbeid med Porsgrunn Andelsgard og Fylkesmannen i Telemark, regionalt nettverksmøte for andelsgardar i Søraust-Noreg i Porsrunn. Talet på andelsgardar har auka betydeleg dei siste åra og utgjer i dag ca. 80 gardar.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel