Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Slik blir Fylkesmannen i Trøndelag

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har godkjent forslaget til organisering av det nye fylkesmannsembetet i Trøndelag.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 28.03.2017

Det var i begynnelsen av mars måned fylkesmennene i Sør- og Nord-Trøndelag, Brit Skjelbred og Inge Ryan, sendte sitt omforente forslag på organisering av det nye embetet til departementet. Forslaget var utformet som felles målbilder for årene 2018 og 2021. I det ligger det at når det nye embetet for Trøndelag trer i kraft 1.1.2018 vil organisasjonen være på plass, og ledere og medarbeiderne vil være innplassert i den nye strukturen. Kontorlokalisering for embetsledelse og ledergruppen er også avklart. I årene mot 2021 vil det være fleksibilitet i hvor medarbeiderne har sitt oppmøte- og kontorsted. Fra 2021 er det et klarere målbilde på hvor de ulike oppgavene skal løses fra.

Oppfyller målene
Kommunal- og moderniseringsdepartementet mener forslaget fra de to fylkesmennene et godt gjennomarbeidet, og at forslaget ivaretar de politiske føringene som ble gitt i forkant. Dette fremgår av et brev fra departementet til de to fylkesmennene.  I brevet kan man se at departementet støtter forslaget. 

Sju fagavdelinger
Fylkesmannen utføreren rekke forvaltningsoppgaver på vegne av departementer og direktorater. Samtidig er vi sektormyndighet på en rekke viktige områder. Fylkesmannen kontrollerer også kommunenes virksomhet og er klageinstans for mange kommunale vedtak.

For å ivareta spennet i oppgavene som er tillagt embetene blir den nye Fylkesmannen i Trøndelag organisert i sju ulike fagavdelinger, i tillegg til embetsledelsen.
Disse er:
Kommunal og justis
Reindrift
Landbruk
Klima og miljø
Oppvekst og velferd
Helse og omsorg
Administrasjonsavdeling