Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Ja! Det grøftes betydelig mer i Sør-Trøndelag

Stor effekt av at grøftetilskuddet som ble doblet i år

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 13.11.2017

Ordningen med tilskudd til drenering ble gjeninnført i 2013, men interessen har vært relativt begrenset fram til i år. Selv om de fleste er klar over behovet, så er kostnadene store og tilskuddet relativt lite. Da dette ble endret fra i år til kr 2000,- pr daa, så ser vi imidlertid en sterk økning i antall søknader om tilskudd. Med en kostnad på ca. 10-12000,- pr daa for skuffegraver og 4-6000 for gravehjulsmaskin pr daa på steinfri jord, så betyr tilskuddet at mange nå velger å grøfte areal de driver. Ei grøft skal holde i minst 30 år og drenering er avgjørende for å kunne opprettholde eller øke avlingene. Dette vet bøndene.

Bøndene søker om dreneringstilskuddet til sin kommune som alle nå har fått tildelt ekstra midler i forhold til areal og søknadsmengde. Selv om værforholdene og tilgang på entreprenører med gravemaskin kan være utfordringer noen steder, så ser vi at stadig flere anser drenering som god og lønnsom agronomi både på kort og lang sikt.

I Sør-Trøndelag ser vi blant annet at bøndene i grovfôrkommuner som Oppdal, Midtre Gauldal og Røros er aktive på dreneringssida og at kornkommuner som Trondheim og Ørland også melder om stor pågang. I vårt fylke grøftes både åpen åker og grasarealer.