Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Forvaltningsplan for Havmyran naturreservat er ferdig

Havmyran naturreservat ble vernet 17.12.1982 og ligger i Hitra kommune.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 07.11.2017

Om Havmyran naturreservat
Havmyran naturreservat dekker et areal på ca. 40km2, der ca. 12 km2 er myr, ca. 3 km2 vann og ca. 25 km2 fastmark. Havmyran er et av de største myr- og våtmarkskompleksene i Norge og dekker et stort område på sentrale/vestlige deler av Hitra. Verneområdet er fritt for tekniske inngrep.

Formålet med fredningen av Havmyran er å bevare
- Et stort, representativt og urørt myr- og heilandskap med oseanisk flora og vegetasjon.
- Et viktig våtmarksområde med en rik og interessant fuglefauna.

Verneverdier
Myr og lynghei utgjør store arealer på Havmyran og er varierte. Myrområdene består blant annet av fem store atlantiske høgmyrer. Her finnes blant annet arter som brunskjene, engstarr, loppestarr, breiull og orkideene engmarihand, blodmarihand og brudespore.
En av grunnene til områdets høye verneverdi er at her finnes heivegetasjon og mange typer myrvegetasjon samlet på begrenset areal. Samlet utgjør Havmyran et enestående godt tverrsnitt av viktige deler av typisk kystvegetasjon, uten sidestykke i denne delen av landet.

Havmyran er botanisk sett et spesielt område på grunn av at man her har mange typer myrvegetasjon på et begrenset område, og dette gjør at også fuglefaunaen skiller seg ut fra andre lokaliteter i landsdelen. Det er spesielt de store hekkebestandene av forskjellige vadefugler, spesielt storlom og myrsnipe, som har gjort at Havmyran har fått status som Ramsarområde.

Gras og torvmyrene, samt sump- og vannområdene er de viktigste fuglebiopene. Spesielt småspoven, som her har sitt viktigste hekkeområde på kysten av Trøndelag, setter sitt preg på Havmyran i sommerhalvåret. Også heilo, myrsnipe og rødstilk finnes i betydelige antall. Myrsnipe er en art som er fåtallig i denne regionen men hekker tallrikt i Havmyran.

Ramsarområde
Havmyran er et av 63 Ramsarområder i Norge (pr 2017). Konvensjonen om vern av våtmarker, Ramsarkonvensjonen, trådte i kraft 21.desember 1975 med formål å beskytte våtmarksområder generelt og særlig som leveområder for vannfugler.

Trusler mot verneverdiene
De siste fuglekartleggingene viser en nedgang i fuglebestanden i reservatet. Årsakssammenhengen er uklar, men mulige trusler mot verneverdiene er opplistet i forvaltningsplanen.

Forvaltningsplanen
Forvaltningsplanen skal utdype verneforskriften og sikre at naturverdiene blir ivaretatt, og gi konkrete retningslinjer om bruk, informasjon, skjøtsel og eventuell tilrettelegging m.m.

Planen er utarbeidet av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, som er forvaltningsmyndighet. Oppstartsmeldingen for arbeidet med planen ble sendt ut til grunneiere og andre berørte parter 07.08.2013. Planen ble så sendt ut på høring januar 2017 med frist 20.04.2017. Forvaltningsplanen ble så godkjent av Miljødirektoratet 25.09.2017 (Forvaltningsplaner for Ramsarområder skal godkjennes av Miljødirektoratet).