Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

31 naturområder i Sør-Trøndelag på europeisk verneliste

31 sør-trønderske naturområder er kommet inn på den europeiske vernelista Emerald Network. Dette er et europeisk nettverk av områder for å bevare naturtyper og ville dyr og planter.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 19.12.2017

I følge Miljødirektoratets nettside ble vedtaket gjort på det 37. partsmøtet for Bernkonvensjonen, etter forslag fra Klima- og miljødepartementet.

Totalt kom 568 norske naturområder med i Emerald Network, 31 av de ligger i Sør-Trøndelag.

Hva er Emerald Network?
Emerald Network omfatter arter og naturtyper som trenger spesiell beskyttelse i Europa. Områdene strekker seg fra Russland, vest for Ural, i hele Europa til deler av Nord-Afrika. 51 europeiske land deltar ved at de har bundet seg til Bernkonvensjonen.

To resolusjoner under Bernkonvensjonen omhandler de naturtypene og artene som landene er forpliktet til å beskytte. Hvert land må avklare hvilke av artene og naturtypene som er relevante for eget land. Så må de bli enige med Bernkonvensjonen om hvilke områder som trengs, for å regne nettverket som godt nok for hver enkelt art og naturtype.

Bidrar til bedre beskyttelse av 36 arter i Norge
Vedtaket om de norske naturområdene innebærer bedre beskyttelse av 36 arter i Europa under ett. Fem av artene er truet på Norsk rødliste for arter (fra 2015). Disse er sivhauk, hauksanger, oter, snøfrytle og korshesterumpe (Miljødirektoratet). Det norske ansvaret gjelder samlet sett for omlag 135 arter og 50 naturtyper.

31 områder i Sør-Trøndelag

 • Froan
 • Grandefjæra
 • Kråkvågsvaet
 • Forollhogna med seterdalene
 • Havmyran
 • Været
 • Eidsvatnet
 • Skarvan og Roltdalen
 • Dovrefjell-Sunndalsfjella, Knutshø og tilliggende landskapsvernområder
 • Trollheimen
 • Gaulosen og Leinøra
 • Fitjan og Låen
 • Hildremsvatnet
 • Bymarka
 • Buholman
 • Måøyan
 • Melstein
 • Stråsjøen-Prestøyan
 • Litlbumyran
 • Slettestjønna
 • Momyra
 • Grønningsbukta
 • Strømmen
 • Henfallet
 • Vinnstormyra
 • Granøyen
 • Gammelelva
 • Rauberga
 • Lauglolia
 • Rønningen
 • Grytdalen

Liste over alle områder kan lastes ned i høyre kolonne. Mer informasjon finnes også på Miljødirektoratets hjemmeside:
http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2017/Desember-2017/Flere-hundre-norske-naturomrader-pa-europeisk-verneliste/