Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Klart for lisensfelling av ulv fra 1. oktober

Rovviltnemnda har vedtatt å åpne for felling av inntil to ulver i Midt-Norge vinteren 2017/2018. Lisensfellingsperioden varer fra søndag 1. oktober 2017 til 31.mars 2018.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 03.10.2017

Kvoten gjelder for hele region 6, som innebærer fylkene Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal. Bakgrunnen for vedtaket er skader av ulv på sau og lam i 2016, samt skadehistorikk fra tidligere år. Det er beitesesongen 2017 bare påvist en skade av ulv i Sør-Trøndelag, denne i Holtålen kommune 11.9.2017.

Krav til jegere som vil ut å jakte på ulv:

  • Jegere som ønsker å delta i lisensfellingen må registrere seg som lisensjeger via internett på Jegerregisteret https://w2.brreg.no/lisensjeger/ Jegeren skal medbringe utskift av den personlige lisensen under fellingsforsøk.
  • Lisensfelling av ulv krever grunneiers tillatelse.
  • Jegerne plikter å holde seg oppdatert om den til en hver tid gjenværende kvoten. Dette gjøres ved å ringe kvotetelefonen hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag tlf. 73 19 92 28.
  • ETHVERT SKUDD MOT ULV SKAL UTEN OPPHOLD MELDES TIL FYLKESMANNEN til telefonnummer 900 65 298 og nærmeste politimyndighet, jf. forskrift om forvaltning av rovvilt §§ 16 og 17.
  • Ved felling skal jegeren framvise felt dyr til Statens naturoppsyn (SNO) for umiddelbar kontroll, merking og prøvetaking av biologisk materiale. SNO kan kontaktes på telefonnummer 468  99 505. Jeger skal kunne påvise fellingssted etter anmodning fra SNO, Politiet eller Fylkesmannen.
  • Viltfondet har eiendomsrett til alt fredet rovvilt felt under lisensfelling jf. Viltloven § 48. Viltfondet opprettholder sin  eiendomsrett til felt ulv (herunder kraniet), men gir jeger rett til skinnet av ulv felt under lisensfelling. Vi gjør oppmerksom på at omsetting eller videresalg av deler av felt ulv utenfor landets grenser omfattes av CITES-bestemmelsene.
  • Melding om skutt ulv skal umiddelbart gis til Fylkesmannen tlf. 900 65 298.
  • Kravene til våpen, ammunisjon og skyteprøve er de samme som for elgjakt.
  • Vi gjør oppmerksom på at lisensfellingen til enhver tid kan bli stoppet. Vår      kvotetelefon 73 19 92 28 gir informasjon om gjeldende kvote i      lisensfellingsperioden.

For øvrig gjelder bestemmelsene om ordinær jaktutøvelse gitt i eller i medhold av viltloven, samt bestemmelsene om lisensfelling i forskrift av 18.3.2005 om forvaltning av rovvilt.